รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๘ - วัดสีหนาทศาสดาราม
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤติพสศ์กองพันธ์-วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระตุกกิตติราชปิยธมฺโมวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรอดิศักดิ์กิติศรีวรพันธ์วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรปาราเมศขึ้นกันกงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรสุริยันทิพย์คำมีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสถิตนาเพียงล้อมกิตติปญฺโญวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรทักษิณบรรจงวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรโชคชนาปัญญารักษ์วัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระณรงค์ฝ่ายสัจจาสุภทฺโทวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรปรเมษพุทธโคตรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรวีรยุทธภักดีวงศ์วัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรราชวุฒิภูวาลย์คำวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระเดชามาสวิสุทธิ์เตชปุญฺโญวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรธีระพงษ์วงค์ศิลป์วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรศิริโชติวงษ์สาอ้วนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรสิทธิศักดิ์วรรณอุดมวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระศุภศักดิ์ศาสนสุพินธ์สุทฺธิญาโณวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรฐิติศักดิ์สงเสพวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรอภิวัฒน์สมีเพชรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรศราวุธสอนแสงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรกรเกียรสัตชนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรคุณากรสาดนอกวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระชานนท์อาจคงหาญอนาลโยวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรสุวรรณภูมิอุปไชยวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระสมคิดเกษจันทร์สมจิตฺโตวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรฉลองชัยเจริญบุตรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรวัชพลเพ็งเพชรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรวิษณุเล็กพุ่มพวงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรวรวุฒิแก้วดอนรีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรอาทิตย์แสงศรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระปรีชาแสงเพรชปริญาโนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรพุฒิพงศ์แสนทวีสุขวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรชวิศโคตรสาลีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระประชาไชยสงวรธมฺโมวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี