รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๐ - วัดสามขาสันติสุข
ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกันตพลเสนานุลิด-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรอภิวิชญ์ทองโคตร-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรคธาวุฒิหลักดี-วัดหนองบัวเลิงคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรณัชพลแก่นงาม-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรวิษณุศรีวิชัย-วัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรวัขระแก้วสีมา-วัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรประวันวิชย์ดวงมณี-วัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรนวพลบุญประคม-วัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสุนทรนัตติพันธ์ขนฺติวโรวัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระไตรภพศรีลาโคตรคุณวีโรวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระประดิษฐ์สายบุญมีจนฺทสาโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระธนงค์คำวีระจนฺทสาโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระนรเศรษฐ์ศรีทาถุงจิตฺตกาโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระธีระพลชัยปัญญาชยปญฺโญวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระบุญมาคำควรตปสีโลวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระนวพลลีรักทีปธมฺโมวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระสรศักดิ์มาตะชาติธมฺมทินฺโนวัดอูบมุงเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระกฤษกรแซ่ตันธมฺมทีโปวัดอูบมุงเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระเภาโคมชัยภูมิปภาธโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระพุทธพรนิลยองปิยธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระสมบุรณ์อ่อนทองหลางปิยธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระปันโนรินทร์ปุญฺญาโภวัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระวรวิทย์มหาหิงษ์มหาญาโณวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระอุ่นเพ็งกุลวตธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระพงษ์ศักดิ์ฉิมสีดาวิริโยวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระศราวุธดิรกโสภณสจฺตจิตฺโตวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระก้องเกียรติบำรุงหมู่สีลสํวโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระนาทีมาวันอธิมุตฺโตวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระสมศักดิ์ศรีระมัดอาจรธมฺโมวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระวัชรกรผู้เจริญอาภสฺสโรวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระวัฒนาธารประเสริฐเขมกาโมวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระประวิทย์ชุมนุมโชติกโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระก้านอิ่มเต็มโชติวโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี