รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๐ - วัดสามขาสันติสุข
ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปันโนรินทร์ปุญฺญาโภวัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระไตรภพศรีลาโคตรคุณวีโรวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระเภาโคมชัยภูมิปภาธโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระอุ่นเพ็งกุลวตธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระสุนทรนัตติพันธ์ขนฺติวโรวัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสรศักดิ์มาตะชาติธมฺมทินฺโนวัดอูบมุงเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสมศักดิ์ศรีระมัดอาจรธมฺโมวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสมบุรณ์อ่อนทองหลางปิยธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระศราวุธดิรกโสภณสจฺตจิตฺโตวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระวัฒนาธารประเสริฐเขมกาโมวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระวัชรกรผู้เจริญอาภสฺสโรวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระวรวิทย์มหาหิงษ์มหาญาโณวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระพุทธพรนิลยองปิยธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระพงษ์ศักดิ์ฉิมสีดาวิริโยวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระกฤษกรแซ่ตันธมฺมทีโปวัดอูบมุงเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระประวิทย์ชุมนุมโชติกโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระประดิษฐ์สายบุญมีจนฺทสาโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระบุญมาคำควรตปสีโลวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระนาทีมาวันอธิมุตฺโตวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระก้องเกียรติบำรุงหมู่สีลสํวโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระนวพลลีรักทีปธมฺโมวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระก้านอิ่มเต็มโชติวโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระนรเศรษฐ์ศรีทาถุงจิตฺตกาโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระธีระพลชัยปัญญาชยปญฺโญวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระธนงค์คำวีระจนฺทสาโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรกันตพลเสนานุลิด-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรอภิวิชญ์ทองโคตร-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรคธาวุฒิหลักดี-วัดหนองบัวเลิงคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรณัชพลแก่นงาม-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรวิษณุศรีวิชัย-วัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรนวพลบุญประคม-วัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรวัขระแก้วสีมา-วัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรประวันวิชย์ดวงมณี-วัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี