รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๐ - วัดสามขาสันติสุข
ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปันโนรินทร์ปุญฺญาโภวัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสุนทรนัตติพันธ์ขนฺติวโรวัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรวิษณุศรีวิชัย-วัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรวัขระแก้วสีมา-วัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรคธาวุฒิหลักดี-วัดหนองบัวเลิงคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระกฤษกรแซ่ตันธมฺมทีโปวัดอูบมุงเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสรศักดิ์มาตะชาติธมฺมทินฺโนวัดอูบมุงเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระธีระพลชัยปัญญาชยปญฺโญวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระเภาโคมชัยภูมิปภาธโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระวัฒนาธารประเสริฐเขมกาโมวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระนรเศรษฐ์ศรีทาถุงจิตฺตกาโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระประดิษฐ์สายบุญมีจนฺทสาโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระวรวิทย์มหาหิงษ์มหาญาโณวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระก้านอิ่มเต็มโชติวโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระบุญมาคำควรตปสีโลวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรณัชพลแก่นงาม-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรอภิวิชญ์ทองโคตร-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรกันตพลเสนานุลิด-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
19พระประวิทย์ชุมนุมโชติกโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระนาทีมาวันอธิมุตฺโตวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระพุทธพรนิลยองปิยธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระพงษ์ศักดิ์ฉิมสีดาวิริโยวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระศราวุธดิรกโสภณสจฺตจิตฺโตวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระธนงค์คำวีระจนฺทสาโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระก้องเกียรติบำรุงหมู่สีลสํวโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระสมบุรณ์อ่อนทองหลางปิยธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระอุ่นเพ็งกุลวตธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรนวพลบุญประคม-วัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระนวพลลีรักทีปธมฺโมวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระวัชรกรผู้เจริญอาภสฺสโรวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระไตรภพศรีลาโคตรคุณวีโรวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระสมศักดิ์ศรีระมัดอาจรธมฺโมวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรประวันวิชย์ดวงมณี-วัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี