รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๓ - วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุเด่นเคหะฐานสุธีโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระอิสรพงษ์พันศิริอิทฺธิเตโชวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระวัชระโสภากุลวรญาโณวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระเจษฎาสอนดีจกฺกธมฺโมวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระขวัญชัยนันทะขันธ์นนฺทสาโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระธวัชชัยรอดบุญมาวชิรญาโณวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระอลงกรณ์สิงห์นารายอภิวณฺโณวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระฐาปกรณ์แสนเทพกนตวีโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระขันทองด้วงเสียวขนฺติกโรวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระวิชระภานุเวศวชฺชรญาโณวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสารินสุทธิสนธิ์สนฺตจิตฺโตวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระเอกลักษณ์ทีภูงาสุภทฺโทวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระพงศกรอายุพัฒน์กตปุญฺโญวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสมศักดิ์ทองสุทธิเขมิโกวัดช้างเผือกคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระครรชิตถีสูงเนินปิยธมฺโมวัดช้างเผือกคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระวิไลฮามจันทร์วิริโยวัดช้างเผือกคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระสุริยาศรีเหล่าสุจิตฺโตวัดช้างเผือกคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระสมศักดิ์ตลิ่งชอสมงฺคิโกวัดช้างเผือกคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระไพโรจน์ศรีประเสริฐวรปญฺโญวัดช้างเผือกคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระจิรชาตินารากรณ์ชาคโรวัดช้างเผือกคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระธีระวัฒน์อ่อนสาธีรธมฺโมวัดช้างเผือกคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระกิตติศักดิ์มรัตนศิริมงมณีกิตติธโรวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระอนุวัฒน์สุมาลีอนงคโนวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระดนุพลเหล่าฝ้ายจกฺกธมฺโมวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระฉลาดโวหารฉนฺทโกวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระธีระพลบุตรประทุมธมฺมปาโลวัดสว่างพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระภูมินทร์หลอดชาภูมิทโรวัดสว่างพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระอดิศักดิ์สีหาพลอติพโลวัดอัมพวันวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระวิรัตน์ผานิบุตรผาสุโกวัดอัมพวันวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระสุภชัยโคตรหลงสุเมธโสวัดอัมพวันวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระบรรจงไชอาษาปิยธมฺโมวัดหายโศกคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระสมศักดิ์โพธิ์ทิพย์สุภทฺโทวัดหายโศกคณะจังหวัดอุดรธานี