รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๓ - วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติดวงภักดีกิตฺติปุณโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระคูณคำหินคุณวีโรวัดโพธิ์ศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระจันทร์เวียงบ่อแกจนฺทสาโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรจิระศักดิ์ดวงภักดีวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระณัฐพงษ์สมลือชาถาวโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระณัฐพลคำเวียงคำพลญาโณวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระทศพรอัปการัตน์ยนฺตสีโลวัดอัมพวันวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระทองพิทักษ์ธุระพระสุภทฺโทวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรนันทภพเประกันยาวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระนิลพัฒน์กะการดีนีลวณฺโณวัดสว่างพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระบัวสีอุดมชัยอุตฺตโมวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระประดิษฐ์พองคำฐิตคุโณวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระประเมษฐ์ชุมจันทร์ปภสฺสโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระพิชัยฤกษ์โพธิ์บายพลวุฑฺโฒวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระมนตรีมณีจักรมหาคุโณวัดพรสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
16พระวรวิทย์ภูเดชดวงวิสทฺโธวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระวิทยาบุญเพลิงวิชฺชาธโรวัดสว่างพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระวีระศักดิ์ยาโสภาวรญาโณวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระศักดาแสงวิชัยสมจิตฺโตวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระศุภกานต์ท้าวสกุลสุชาโตวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระสมัยทาดีจตฺตมโลวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระสิทธิศักดิ์แสงอาวุธสิริจนฺโทวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระสุรพลหล่าบุญเลิศสุเมโธวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระสุวิทย์วงษาบุตรสุวฑฺฒโนวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระอนุกรณ์แถมกลางอนุตฺตโรวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระอภิชาติบุดดาศรีอภิปาโลวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระอำนาจดวงภักดีจิรวฑฺโฒวัดอัมพวันวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระเจษฎาสิงขรณ์กิตฺติสาโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระเสกสรรจะหลาบหลวงสารโทวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระแก้วพิมูลสนฺตมโนวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี