รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๓ - วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภิชาติบุดดาศรีอภิปาโลวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสุรพลหล่าบุญเลิศสุเมโธวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระวรวิทย์ภูเดชดวงวิสทฺโธวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสมัยทาดีจตฺตมโลวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระบัวสีอุดมชัยอุตฺตโมวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระประดิษฐ์พองคำฐิตคุโณวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระณัฐพงษ์สมลือชาถาวโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระประเมษฐ์ชุมจันทร์ปภสฺสโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระณัฐพลคำเวียงคำพลญาโณวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสิทธิศักดิ์แสงอาวุธสิริจนฺโทวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระเจษฎาสิงขรณ์กิตฺติสาโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระมนตรีมณีจักรมหาคุโณวัดพรสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
13พระคูณคำหินคุณวีโรวัดโพธิ์ศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระทศพรอัปการัตน์ยนฺตสีโลวัดอัมพวันวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระอำนาจดวงภักดีจิรวฑฺโฒวัดอัมพวันวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระจันทร์เวียงบ่อแกจนฺทสาโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระศุภกานต์ท้าวสกุลสุชาโตวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระกิตติดวงภักดีกิตฺติปุณโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระพิชัยฤกษ์โพธิ์บายพลวุฑฺโฒวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระแก้วพิมูลสนฺตมโนวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระวีระศักดิ์ยาโสภาวรญาโณวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรจิระศักดิ์ดวงภักดีวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระเสกสรรจะหลาบหลวงสารโทวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระศักดาแสงวิชัยสมจิตฺโตวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรนันทภพเประกันยาวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระอนุกรณ์แถมกลางอนุตฺตโรวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระสุวิทย์วงษาบุตรสุวฑฺฒโนวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระทองพิทักษ์ธุระพระสุภทฺโทวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระวิทยาบุญเพลิงวิชฺชาธโรวัดสว่างพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระนิลพัฒน์กะการดีนีลวณฺโณวัดสว่างพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี