รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๘ - วัดศิรินทราวาส
ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐชัยทองไสลจนฺทสาโรวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระธนากรณ์โรเดสุเมโธวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระจิรพนธ์มัครมย์สุชาโตวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระวิษณุสอนโคตรโชติวโรวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรอภิรักษ์ศรีคูณราชวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระเสาร์อุดรเขตสนฺตจิตฺโตวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระวัชรพงษ์สากไธสงค์สุจิโตวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระจิรศักดิ์ศรีจันทร์โชติวโรวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระประเสริฐศรีบูรพาโชติวโรวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระกรกฏทำขุรูกิตฺติปาโลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระเกียรติศักดิ์คำโสภาโสภโนวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรภาคภูมิเทพคุณวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรณัฐกมลภาวะโคตวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรศุภกรไชยประทุมวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระกิตติศักดิ์แก้ววงษาสุภทฺโทวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระอ๊วดวงศ์ตาแสงกนฺตสีโลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระธนาเสริมสุขฐิตธมฺโมวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระสุพจน์กองทองธมฺมวโรวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระชาญชัยพรมรินทร์ฐิตมโนวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระนัฐกรกาฬพันธุ์ฐิตมโนวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระภาคินัยแสนโทญาณวโรวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระบุญรอดบรรดากิตฺติธมฺโมวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระธวัชชลโอดพิมพ์วชิโรวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระลำเอียงแก้ววังสันสิริปุญฺโณวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรธานินทร์โยธามาตย์วัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี