รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๘ - วัดศิรินทราวาส
ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิติศักดิ์เขตประทุมวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรเจนภัทรเอื้อพิทักษ์วัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรจิรพันธ์สมีดีวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรสายัณต์ทาทสงค์วัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรวุฒิชัยสวนสนามวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรธนากรริติวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรพงศธรจ่าบาลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระภักดิ์ภูมิเฉลียดฉลาดกตปุญฺโญวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระจาตุรงค์เพชรเกษมกนฺตสีโลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสะอาดรินทะรักษ์กนฺตสีโลวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระดาวทองชารีคุณทตฺโตวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระอดิศรสัสดีไกรษรญาณธโรวัดจอมมะณีย์คณะจังหวัดอุดรธานี
13พระไพรัตน์เด่นดวงญาณวีโรวัดบัวระพาคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระบุญลอดพลตรีธมฺมจาโรวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระบุญเลิศศิริโยธาปญฺญาสมฺปนฺโนวัดจอมมะณีย์คณะจังหวัดอุดรธานี
16พระณรงค์ชัยจันทะลาพุทธฺสโรวัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระจิรพัฒน์ภูพานเพชรภูริวฒฺฑโณวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระภานุชาภูวงษ์ยติโกวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระชลิตนามวิเศษวิจาโรวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระเถิกอินเรืองศรีสุปญฺโญวัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระวันชัยเหิมเมฆโสภโนวัดบัวระพาคณะจังหวัดอุดรธานี