รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๘ - วัดศิรินทราวาส
ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภักดิ์ภูมิเฉลียดฉลาดกตปุญฺโญวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระจาตุรงค์เพชรเกษมกนฺตสีโลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรธนากรริติวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรกิติศักดิ์เขตประทุมวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรพงศธรจ่าบาลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรจิรพันธ์สมีดีวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรวุฒิชัยสวนสนามวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสะอาดรินทะรักษ์กนฺตสีโลวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระดาวทองชารีคุณทตฺโตวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระเถิกอินเรืองศรีสุปญฺโญวัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระณรงค์ชัยจันทะลาพุทธฺสโรวัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรสายัณต์ทาทสงค์วัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระจิรพัฒน์ภูพานเพชรภูริวฒฺฑโณวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระภานุชาภูวงษ์ยติโกวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระชลิตนามวิเศษวิจาโรวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระบุญลอดพลตรีธมฺมจาโรวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรเจนภัทรเอื้อพิทักษ์วัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระไพรัตน์เด่นดวงญาณวีโรวัดบัวระพาคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระวันชัยเหิมเมฆโสภโนวัดบัวระพาคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระบุญเลิศศิริโยธาปญฺญาสมฺปนฺโนวัดจอมมะณีย์คณะจังหวัดอุดรธานี
21พระอดิศรสัสดีไกรษรญาณธโรวัดจอมมะณีย์คณะจังหวัดอุดรธานี