รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๙ - วัดสะอาดเรืองศรี
ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรกฏศรีมันตะกตทีโปวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระกฤษณะไตรถิ่นญาณวีโรวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระคำภูผิวเมฆสุมงฺคโลวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระชัยยันต์อุทัยแสงชยภินนฺโทวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระชัยวัมน์หงษ์ชมพูปญฺญาวุโธวัดรัตนศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระชัยอนันต์วงษ์กันยาคุณวุฑฺโฒวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระชายพุชถนนนอกจารุวณฺโณวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระชารินทร์ภักสรสิทธ์อชิโตวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระชิณกรเหล่าศรีไชยสญฺญจิตฺโตวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรณัฐพลศิริดลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรณัฐวุฒิโครตศรีกุลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระถนอมจันทะดวงจนฺทวํโสวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระทองใบกมลละครโอภาโสวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระทินกรวงศ์น้ำคำจารุธมฺโมวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระธนิลาวงศ์เกิดมานิโตวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระธีรวัฒน์ดีกุดเครือธีรปญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระนพพลอุราแก้วสุพโลวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระนรพนธ์แก้วเกิดมีนราทีโปวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระนัฐวัตรจอมคำสิงห์ขนฺติโกวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระบุญทันอ่อนศรีลานาควโรวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระบุญสีวิชัยวงค์กตปุญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระปัญญาจิตธรรมมาอินฺทปญฺโญวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระพรมสุทธิชาติสุจิรวํโสวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระพะเยาว์แรมลีอชิโตวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระพีรวัฒน์วิทยากตธมฺโมวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระมนัตร์อุดมศิลป์อนุตฺตโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระมนัสใจสามารถทีปังกโรวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระวิรัตน์พลเวียงธรรมสิริจนฺโทวัดรัตนศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระวีระศักดิ์ถึงพันธ์กนฺตวีโรวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรศักดิ์ชัยหวานพร้อมวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระศักดิ์สิทธิ์มุกดาม่วงขนฺติมโนวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระสถาพรพันธ์พิบูลย์ธมฺมธีโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระสมัยวันชัยสิริจนฺโทวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระสวัสดิ์พรมสว่างปภงฺกโรวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระสอนจอดนอกจนฺทปญฺโญวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระสุพรมปะระทังสุจิณฺณธมฺโมวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
37พระหนุเรียบสุวรรณคำติกฺขวีโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระหัสดินประยงค์หอมขนฺติธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
39พระอดิพงษ์นาบำรุงรกฺขิตสีโลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
40พระอภิชาตชัยวงษ์โสตฺถิคุโณวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
41สามเณรอภิรักษ์จันทภูผาวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
42พระออดแสงจันทร์อธิปญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระอาทิตย์ชัยรักษาอรุโณวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระอุทัยพรรณสูตรชวนปญฺโญวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระอุทิศใสหารอุทโยวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระเคนนาสนไชยเตชพโลวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระเพิงสีสารอคฺคธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระเรืองนิตย์ภูชุมโรจนญาโณวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
49พระเอกรงค์ภักดีสรสิทธิ์จารุธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี