รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๙ - วัดสะอาดเรืองศรี
ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระหัสดินประยงค์หอมขนฺติธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระมนัตร์อุดมศิลป์อนุตฺตโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระมนัสใจสามารถทีปังกโรวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระวิรัตน์พลเวียงธรรมสิริจนฺโทวัดรัตนศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระวีระศักดิ์ถึงพันธ์กนฺตวีโรวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรศักดิ์ชัยหวานพร้อมวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระศักดิ์สิทธิ์มุกดาม่วงขนฺติมโนวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสถาพรพันธ์พิบูลย์ธมฺมธีโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสมัยวันชัยสิริจนฺโทวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสวัสดิ์พรมสว่างปภงฺกโรวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสอนจอดนอกจนฺทปญฺโญวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสุพรมปะระทังสุจิณฺณธมฺโมวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระหนุเรียบสุวรรณคำติกฺขวีโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระพีรวัฒน์วิทยากตธมฺโมวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระอดิพงษ์นาบำรุงรกฺขิตสีโลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระอภิชาตชัยวงษ์โสตฺถิคุโณวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรอภิรักษ์จันทภูผาวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระออดแสงจันทร์อธิปญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระอาทิตย์ชัยรักษาอรุโณวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระอุทัยพรรณสูตรชวนปญฺโญวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระอุทิศใสหารอุทโยวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระเคนนาสนไชยเตชพโลวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระเพิงสีสารอคฺคธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระเรืองนิตย์ภูชุมโรจนญาโณวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระเอกรงค์ภักดีสรสิทธิ์จารุธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระทองใบกมลละครโอภาโสวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระกฤษณะไตรถิ่นญาณวีโรวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระคำภูผิวเมฆสุมงฺคโลวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระชัยยันต์อุทัยแสงชยภินนฺโทวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระชัยวัมน์หงษ์ชมพูปญฺญาวุโธวัดรัตนศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระชัยอนันต์วงษ์กันยาคุณวุฑฺโฒวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระชายพุชถนนนอกจารุวณฺโณวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระชารินทร์ภักสรสิทธ์อชิโตวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระชิณกรเหล่าศรีไชยสญฺญจิตฺโตวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
35สามเณรณัฐพลศิริดลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
36สามเณรณัฐวุฒิโครตศรีกุลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
37พระถนอมจันทะดวงจนฺทวํโสวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระกรกฏศรีมันตะกตทีโปวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
39พระทินกรวงศ์น้ำคำจารุธมฺโมวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
40พระธนิลาวงศ์เกิดมานิโตวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
41พระธีรวัฒน์ดีกุดเครือธีรปญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
42พระนพพลอุราแก้วสุพโลวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระนรพนธ์แก้วเกิดมีนราทีโปวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระนัฐวัตรจอมคำสิงห์ขนฺติโกวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระบุญทันอ่อนศรีลานาควโรวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระบุญสีวิชัยวงค์กตปุญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระปัญญาจิตธรรมมาอินฺทปญฺโญวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระพรมสุทธิชาติสุจิรวํโสวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
49พระพะเยาว์แรมลีอชิโตวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี