รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๑ - วัดบูรพา
ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปิยะวัฒน์คำพิโลเตชพโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระคำทูรย์แสนมนตรีปิยธมฺโมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระศดิษฐ์นันทะศรีจนฺทสโรวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระไฉนหวานแท้จนฺทโกวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระศุภกิจศรีเสาวงศ์สุมงฺคโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระนำพลภาวงค์ฐิตธมฺโมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระวิชัยไมยกิจกิตฺติปาโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรพีระภัทร์แสนพรมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรธวัชชัยผลวิชัยวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรวีรพงษ์ผลวิชัยวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรธีรธรรมขันสีลาวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรเควินฤทธิธรรมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรณัฐนัยศรีอินทร์วัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรทินกรสายเมืองวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรเอกพันธ์สาเกตุวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรอันดามันบุญจรัสวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรภูมิรพีชมภูศรีวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระพงศธรแช่มชื่นปาสาโทวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระนิกุลกมลกลางปญฺญาทีโปวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระสุรศักดิ์แสงผาเตชวโรวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระมาวินบุราณเดชธมฺมทีโปวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระเกียรติศักดิ์สมศิริปภากโรวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรอดิเชษสุวรรณวงษ์วัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระอนงค์อาป้องอนาวิโลวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระวงศธรพันโยสีจารุธมฺโมวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรภานุกรณ์บุตรอินทร์วัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระสาครเนานอกปภากโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระสินชัยโง้วพัฒนาชุตินฺธโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระวันดีชำมะลีนิทฺเทศโกวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระทิพาพรพลเยี่ยมสุมงฺคโลวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระบุญเพ็งชินณะคำสิรินฺธโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี