รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๑ - วัดบูรพา
ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิกุลกมลกลางปญฺญาทีโปวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรธีรธรรมขันสีลาวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระปิยะวัฒน์คำพิโลเตชพโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรภูมิรพีชมภูศรีวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระวันดีชำมะลีนิทฺเทศโกวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระบุญเพ็งชินณะคำสิรินฺธโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระศดิษฐ์นันทะศรีจนฺทสโรวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรอันดามันบุญจรัสวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรภานุกรณ์บุตรอินทร์วัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระมาวินบุราณเดชธมฺมทีโปวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรธวัชชัยผลวิชัยวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรวีรพงษ์ผลวิชัยวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระทิพาพรพลเยี่ยมสุมงฺคโลวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระวงศธรพันโยสีจารุธมฺโมวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระนำพลภาวงค์ฐิตธมฺโมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรเควินฤทธิธรรมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรณัฐนัยศรีอินทร์วัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระศุภกิจศรีเสาวงศ์สุมงฺคโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระเกียรติศักดิ์สมศิริปภากโรวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรทินกรสายเมืองวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรเอกพันธ์สาเกตุวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรอดิเชษสุวรรณวงษ์วัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระไฉนหวานแท้จนฺทโกวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระอนงค์อาป้องอนาวิโลวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระสาครเนานอกปภากโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระพงศธรแช่มชื่นปาสาโทวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระสุรศักดิ์แสงผาเตชวโรวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรพีระภัทร์แสนพรมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระคำทูรย์แสนมนตรีปิยธมฺโมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระสินชัยโง้วพัฒนาชุตินฺธโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระวิชัยไมยกิจกิตฺติปาโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี