รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๑ - วัดบูรพา
ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวงศธรพันโยสีจารุธมฺโมวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระไฉนหวานแท้จนฺทโกวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระเกียรติศักดิ์สมศิริปภากโรวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระอนงค์อาป้องอนาวิโลวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระสุรศักดิ์แสงผาเตชวโรวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสินชัยโง้วพัฒนาชุตินฺธโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสาครเนานอกปภากโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระศุภกิจศรีเสาวงศ์สุมงฺคโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระศดิษฐ์นันทะศรีจนฺทสโรวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระวิชัยไมยกิจกิตฺติปาโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระวันดีชำมะลีนิทฺเทศโกวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระคำทูรย์แสนมนตรีปิยธมฺโมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระมาวินบุราณเดชธมฺมทีโปวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระพงศธรแช่มชื่นปาสาโทวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระปิยะวัฒน์คำพิโลเตชพโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระบุญเพ็งชินณะคำสิรินฺธโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระนิกุลกมลกลางปญฺญาทีโปวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระนำพลภาวงค์ฐิตธมฺโมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระทิพาพรพลเยี่ยมสุมงฺคโลวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรธีรธรรมขันสีลาวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรณัฐนัยศรีอินทร์วัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรเอกพันธ์สาเกตุวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรเควินฤทธิธรรมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรทินกรสายเมืองวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรอันดามันบุญจรัสวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรอดิเชษสุวรรณวงษ์วัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรธวัชชัยผลวิชัยวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรภูมิรพีชมภูศรีวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรวีรพงษ์ผลวิชัยวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรพีระภัทร์แสนพรมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรภานุกรณ์บุตรอินทร์วัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี