รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๑ - วัดบูรพา
ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพงศธรแช่มชื่นปาสาโทวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระนิกุลกมลกลางปญฺญาทีโปวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระสุรศักดิ์แสงผาเตชวโรวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระมาวินบุราณเดชธมฺมทีโปวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระเกียรติศักดิ์สมศิริปภากโรวัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรอดิเชษสุวรรณวงษ์วัดสว่างอัมพวันคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระอนงค์อาป้องอนาวิโลวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระวงศธรพันโยสีจารุธมฺโมวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรภานุกรณ์บุตรอินทร์วัดศรีชุมพรคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสาครเนานอกปภากโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสินชัยโง้วพัฒนาชุตินฺธโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระวันดีชำมะลีนิทฺเทศโกวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระทิพาพรพลเยี่ยมสุมงฺคโลวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระบุญเพ็งชินณะคำสิรินฺธโรวัดผาสุการามคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระปิยะวัฒน์คำพิโลเตชพโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระคำทูรย์แสนมนตรีปิยธมฺโมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระศดิษฐ์นันทะศรีจนฺทสโรวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระไฉนหวานแท้จนฺทโกวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระศุภกิจศรีเสาวงศ์สุมงฺคโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระนำพลภาวงค์ฐิตธมฺโมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระวิชัยไมยกิจกิตฺติปาโลวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรพีระภัทร์แสนพรมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรธวัชชัยผลวิชัยวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรวีรพงษ์ผลวิชัยวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรธีรธรรมขันสีลาวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรเควินฤทธิธรรมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรณัฐนัยศรีอินทร์วัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรทินกรสายเมืองวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรเอกพันธ์สาเกตุวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรอันดามันบุญจรัสวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรภูมิรพีชมภูศรีวัดบูรพาคณะจังหวัดอุดรธานี