รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๓ - วัดโคเขตตาราม
ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปั่นวงศ์พันธ์จนฺทโชโตวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระวิสัยเสนาวิเศษกิตฺติโสภโณวัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระธิตพิทักษ์เครืองทองธมฺมรฺกขิโตวัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสนองชมพูแดงถาวโรวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระสมยศน้อยแก้วยโสธโรวัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสมสนุกเจริญทรัพหสิตธมฺโมวัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระชื่นแก้วกิ่งอภิปุญฺโญวัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระชานุมาศพุ่มขจรกตวีโรวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระชัยมงคลชนะแฝงชยมงฺคโลวัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระพิชัยจันทรเสนาผาสุโกวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระอติวิชน์บ่อจักรพันธ์ปณฺฑิโตวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระคำสีพลแสนสีนนฺโทวัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระอุทิศคำเมืองคุณอุตฺตโมวัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระกิตติพจน์มาวงค์สุธมฺโมวัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระกษิณธรรมจำปาปิยธมฺโมวัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรภานุวัฒน์ชัยอินทร์วัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรภัสกรผ่องแผ้ววัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรมงคลนวลศรีวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรเปรมแสนจันทร์วัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรวริทธิศักดิ์เกิดปลั่งวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรวีรชัยสายสิทธิ์วัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรศรรักดาบชัยวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรสาธรภูแชมโชติวัดรัตนคูหาคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรสาธรภูแชมโชติวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรสุรวุฒินันทสารวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรสุวรรณภูมิสีลาลับวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรกฤตษดาศรีกงพานวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรตรีมงคลกองดวงวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรกิติวัฒน์เพียรักษาวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรขวัญชัยกางกั้นวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรจักรพันธ์มงคลวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรจิตรภานุอ่อนตามาวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรจิรวัฒน์สนสุรัตน์วัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรชัยรัตน์แข็งขันวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
35สามเณรณัฐชัยสิงห์สุวรรณวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
36สามเณรณัฐวัฒน์พงษ์สวัสดิ์วัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
37สามเณรพีพัทดวงบุบผาวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
38สามเณรทองธการณ์ดวงบุบผาวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
39สามเณรทินกรณ์นารีวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
40สามเณรธนพงษ์พันธ์พงษ์วัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
41สามเณรธนวิชญ์ดอนนามวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
42สามเณรธีรพงษ์สิงห์บัวขาววัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
43สามเณรธีรวัฒน์สีดาจิตรวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี
44สามเณรพงษ์เทพปราบพาลวัดโคเขตตารามคณะจังหวัดอุดรธานี