รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๙ - วัดไชยนาถวราราม
ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรคงเดชประนามเกวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรสุทธิชัยกรณีย์วัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรศิริมงคลแซ่ลิ้มวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระปรีดาจิตจันทร์กตปุญฺโญวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระจิตรกรกลมเกียวกิตฺติสาโรวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระคมกริชสิทธิมณีคุณงฺกโรวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระพยัญชัยทวีทรัพย์คุณงฺกโรวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระณัฐวุฒิพลาหนจิรธมฺโมวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระอภิสิทธิ์พาลีตปสีโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระอัมพรบัวพรมมีธนิสฺสโรวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระวงศกรศรีลาวงษ์ธมฺมปาโลวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสุพจน์บานนาคมธมฺมวโรวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระสนธยาถมปัถม์ธีรปญฺโญวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระคมสันต์ภักดีสมัยธีรวํโสวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระปิยพงษ์มหาธรรมปิยวณฺโณวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระอนุลักษณ์สงวนนามปิยสีโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระอภิวัฒน์เดือนจันทร์วฑฺฒโนวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระธนาชัยพิมพ์สารวิสารโทวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระวัชราวุฒบุญคงสนฺตมโนวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระสุรสิทธิ์ประดิษฐ์นอกสิทฺธิญาโณวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระสุดใจโกสุมสุธมฺโมวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระสุบินอังคะรุดอคฺคปญฺโญวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระวิชัยศรีเพ็งอภิชฺชโววัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระสมชัยพรมดิเรกอาจาโรวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระสมพรกำแก้วเตชพโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระถวิลมูลมาตรโชติญาโณวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี