รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๙ - วัดไชยนาถวราราม
ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรคงเดชประนามเกวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระคมกริชสิทธิมณีคุณงฺกโรวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระคมสันต์ภักดีสมัยธีรวํโสวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระจิตรกรกลมเกียวกิตฺติสาโรวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระณัฐวุฒิพลาหนจิรธมฺโมวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระถวิลมูลมาตรโชติญาโณวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระธนาชัยพิมพ์สารวิสารโทวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระปรีดาจิตจันทร์กตปุญฺโญวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระปิยพงษ์มหาธรรมปิยวณฺโณวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระพยัญชัยทวีทรัพย์คุณงฺกโรวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระวงศกรศรีลาวงษ์ธมฺมปาโลวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระวัชราวุฒบุญคงสนฺตมโนวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระวิชัยศรีเพ็งอภิชฺชโววัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรศิริมงคลแซ่ลิ้มวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสนธยาถมปัถม์ธีรปญฺโญวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระสมชัยพรมดิเรกอาจาโรวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระสมพรกำแก้วเตชพโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระสุดใจโกสุมสุธมฺโมวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรสุทธิชัยกรณีย์วัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระสุบินอังคะรุดอคฺคปญฺโญวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระสุพจน์บานนาคมธมฺมวโรวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระสุรสิทธิ์ประดิษฐ์นอกสิทฺธิญาโณวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระอนุลักษณ์สงวนนามปิยสีโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระอภิวัฒน์เดือนจันทร์วฑฺฒโนวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระอภิสิทธิ์พาลีตปสีโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระอัมพรบัวพรมมีธนิสฺสโรวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี