รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๙ - วัดไชยนาถวราราม
ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคมกริชสิทธิมณีคุณงฺกโรวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระอัมพรบัวพรมมีธนิสฺสโรวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระอภิสิทธิ์พาลีตปสีโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระอภิวัฒน์เดือนจันทร์วฑฺฒโนวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระอนุลักษณ์สงวนนามปิยสีโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสุรสิทธิ์ประดิษฐ์นอกสิทฺธิญาโณวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสุพจน์บานนาคมธมฺมวโรวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสุบินอังคะรุดอคฺคปญฺโญวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสุดใจโกสุมสุธมฺโมวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสมพรกำแก้วเตชพโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสมชัยพรมดิเรกอาจาโรวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสนธยาถมปัถม์ธีรปญฺโญวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระวิชัยศรีเพ็งอภิชฺชโววัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระวัชราวุฒบุญคงสนฺตมโนวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระวงศกรศรีลาวงษ์ธมฺมปาโลวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระพยัญชัยทวีทรัพย์คุณงฺกโรวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระปิยพงษ์มหาธรรมปิยวณฺโณวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระปรีดาจิตจันทร์กตปุญฺโญวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระธนาชัยพิมพ์สารวิสารโทวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระถวิลมูลมาตรโชติญาโณวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระณัฐวุฒิพลาหนจิรธมฺโมวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระจิตรกรกลมเกียวกิตฺติสาโรวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระคมสันต์ภักดีสมัยธีรวํโสวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรศิริมงคลแซ่ลิ้มวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรสุทธิชัยกรณีย์วัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรคงเดชประนามเกวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี