รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๙ - วัดไชยนาถวราราม
ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศิริมงคลแซ่ลิ้มวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระอัมพรบัวพรมมีธนิสฺสโรวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระอภิสิทธิ์พาลีตปสีโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระอภิวัฒน์เดือนจันทร์วฑฺฒโนวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระอนุลักษณ์สงวนนามปิยสีโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสุรสิทธิ์ประดิษฐ์นอกสิทฺธิญาโณวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสุพจน์บานนาคมธมฺมวโรวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสุบินอังคะรุดอคฺคปญฺโญวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรสุทธิชัยกรณีย์วัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสุดใจโกสุมสุธมฺโมวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสมพรกำแก้วเตชพโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสมชัยพรมดิเรกอาจาโรวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระสนธยาถมปัถม์ธีรปญฺโญวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรคงเดชประนามเกวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระวิชัยศรีเพ็งอภิชฺชโววัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระวัชราวุฒบุญคงสนฺตมโนวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระวงศกรศรีลาวงษ์ธมฺมปาโลวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระพยัญชัยทวีทรัพย์คุณงฺกโรวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระปิยพงษ์มหาธรรมปิยวณฺโณวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระปรีดาจิตจันทร์กตปุญฺโญวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระธนาชัยพิมพ์สารวิสารโทวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระถวิลมูลมาตรโชติญาโณวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระณัฐวุฒิพลาหนจิรธมฺโมวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระจิตรกรกลมเกียวกิตฺติสาโรวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระคมสันต์ภักดีสมัยธีรวํโสวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระคมกริชสิทธิมณีคุณงฺกโรวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี