รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๒ - วัดทุ่ง
ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย สกลนคร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจักรพรรดิแก่นดีวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
2สามเณรวันเฉลิมพุทสะท้านวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
3สามเณรชัยมงคลขอบไชยแสงวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
4สามเณรภานุวัฒน์ศรีเลิศวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
5สามเณรพลกฤษณ์บุบผาสังข์วัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
6สามเณรสุวรรณภูมิหมอกชัยวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
7สามเณรอริญชัยจัตุชัยวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
8สามเณรโกศัลย์ทองโสมวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
9สามเณรอรรถชัยพิลึกเรืองวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
10สามเณรทะนงชัยพวงพั่ววัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
11สามเณรชโนดมศรีสมัยวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
12สามเณรวรวุฒิอยู่เย็นวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
13สามเณรพงษ์กรอุฒิสารวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
14พระปรเมศวร์ใครบุตรกิตฺติปญฺโญวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
15พระศิวดลแก่นดีโฆสธมฺโมวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
16พระครอศักดิ์ใบศรีเตชปญฺโญวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
17พระสายันวงค์วันดีจีรวณฺโณวัดกลางคณะจังหวัดสกลนคร
18พระสำรองชูเชิดสุทฺธสีโลวัดศรีสมสนุกคณะจังหวัดสกลนคร
19พระอัครเดชผายวงศ์ษาคุณสมฺปนฺโนวัดศรีสมสนุกคณะจังหวัดสกลนคร
20พระชวลิตตรงธิฐานวโรวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
21พระชัยพลเพียสาอธิปญฺโญวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
22พระธวัชชัยเหล่ายนขามชยธมฺโมวัดป่าสุวรรณารามคณะจังหวัดสกลนคร
23พระพระยุทธนาพันนาคำกตปญฺโญวัดอรัญญาคณะจังหวัดสกลนคร
24พระพระวิชามัยเคนไชยวงศ์ฐิตธมฺโมวัดอรัญญาคณะจังหวัดสกลนคร
25พระสันติฮาบสุวรรณ์ถิรญาโณวัดสว่างภิรมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
26พระธนาวุฒิบุญชาญอธิปฺปญฺโญวัดสว่างภิรมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
27พระบุญอุ้มคุณบุราณสุภทฺโทวัดสว่างภิรมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
28พระวงศกรบุญชาญกนฺตวีโรวัดสว่างภิรมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
29พระสุรชัยบุญชาญสุเมโธวัดสว่างแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
30พระพระชัยบุญชาญปภสฺสโรวัดสว่างแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
31พระวิโรจน์บุระเนตรธมฺมเขโมวัดโพนสว่างคณะจังหวัดสกลนคร
32สามเณรศุภฤกษ์สุคนธรังสีวัดไตรภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
33สามเณรประวิชบุญชาญวัดไตรภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
34สามเณรพงศกรยะคำสีวัดไตรภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
35สามเณรอนุชาเหง้าน้อยวัดไตรภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
36สามเณรธีระศักดิ์ศรีลารักษ์วัดไตรภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
37สามเณรกิติกรหญิงเขียววัดไตรภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
38สามเณรทยุตฮุงโสภาวัดไตรภูมิคณะจังหวัดสกลนคร