รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๒๐ - วัดทุ่งมนศิริพลเมือง
ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ สกลนคร

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเด่นพิทักษ์อุ่นสำโรงขนฺติจิตฺโตวัดศิริวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
2พระวิโรจน์จอกทิพย์เขมจาโรวัดศิริวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
3พระอ๊อดแก้ววันนาโชติญาโณวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
4พระบุญธรรมภูเรืองกนฺตสีโลวัดครองธรรมิการามคณะจังหวัดสกลนคร
5พระวิวัฒน์คำสวัสดิ์วิรโภวัดครองธรรมิการามคณะจังหวัดสกลนคร
6พระวายุสุโพโขวายุสุโภวัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
7พระแสวงปาระพิมพ์ปริสุทฺโธวัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
8พระวัชรากรณ์พรมวังฐิติโกวัดลุมพินีวันคณะจังหวัดสกลนคร
9พระปราโมทย์ศิริหัตอธิปุญฺโญวัดลุมพินีวันคณะจังหวัดสกลนคร
10พระจำเนียรอาวะสารอรุโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
11พระตรีชับพันธ์เสนาสมปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
12พระวิวัฒน์กาแก้วปภาโสวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
13พระสุดใจน้อยเสนาจนฺทสาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
14พระธนพรโคตรแก้วฐิตมโนวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
15พระเนียมพลมั่นคุณวโรวัดสงบอารมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
16พระมงคลพาลีถาวโรวัดภูกำพร้าเทพนิมิตคณะจังหวัดสกลนคร
17พระแวกสุภาวะกตธุโรวัดภูกำพร้าเทพนิมิตคณะจังหวัดสกลนคร
18พระเสาร์ชะนะบุญวิสารโทวัดภูกำพร้าเทพนิมิตคณะจังหวัดสกลนคร
19พระสมคิดวิเศษชาติปญฺญาธโรวัดภูกำพร้าเทพนิมิตคณะจังหวัดสกลนคร
20พระประยงค์สารบรรณขนฺติโกวัดภูกำพร้าเทพนิมิตคณะจังหวัดสกลนคร
21พระคำวงพลเสนสุจิตฺโตวัดชัยชนะหนองน้อยคณะจังหวัดสกลนคร
22พระเข็มพรอุสายปุญฺณญาโณวัดนิโครธคณะจังหวัดสกลนคร
23พระทศพรปานทองปภสฺสโรวัดทุ่งมนศิริพลเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
24สามเณรอาทิตย์นามคุณวัดสงบอารมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
25สามเณรศศิลป์ลือชาพูลวัดลุมพินีวันคณะจังหวัดสกลนคร
26พระธนวัฒน์บุตรจันทร์อิทฺธิเตโชวัดทุ่งมนศิริพลเมืองคณะจังหวัดสกลนคร