รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๓๐๐๓ - วัดศรีสระแก้ว
ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเสือโพธิราแสงอาจารธมฺโมวัดชัยมงคลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2พระสุรชาติโสภาสํวโรวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
3พระอัครพลภูพันนาอคฺควโรวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
4พระนิกรภูไพสอนนิทฺทุกฺโขวัดศรีสุวรรณคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
5พระสงวนหล้ากองสีจนฺทสาโรวัดศรีสว่างคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
6พระชูชาติรินทาปภากโรวัดศรีสว่างคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
7พระวัศพลรินทากตสาโรวัดศรีสว่างคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
8พระธนศักดิ์ชานลาสุจิตฺโตวัดสมานสมนาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
9พระบุญจันทร์ภูชมชื่นจนฺทสาโรวัดสมานสมนาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
10พระมนูญครองยุติมหาปุญฺโญวัดวิเศษชัยศรีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
11พระก่ายสังฆะพัฒน์มหาสกฺโกวัดสมานสมนาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
12พระอนุสรณ์อาจเทเวศน์โชติปญฺโญวัดสระธาตุคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
13พระจักรกฤษคุ้มครองจนฺทสาโรวัดสระธาตุคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
14พระกสิพจน์เกตุดากิตฺติฐาโนวัดสระธาตุคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
15พระวิรัตน์วิเศษหอมวิชชากโรวัดสระธาตุคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
16พระสีแสงจันดามนฺตคุตฺโตวัดโคกพระคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
17พระบัญชาพันชะโกพุทฺธธมฺโมวัดธาตุหาญเทาว์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18พระแสงอังคะโชติสุทฺธาธิโกวัดศรีวิไลย์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
19พระไวคะนองพุทธละปุญฺญกาโมวัดโพธิ์ชัยสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
20สามเณรธนาภาคชโสวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
21สามเณรปุณวัตรยาตาวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
22สามเณรมณินทรศรีสุขวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
23สามเณรณัฐชัยประพันธมิตรวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
24สามเณรพงษ์พิสิษฐ์ชาภักดีวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
25สามเณรธีรวัฒน์ประทัศสานังวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
26สามเณรคมสันต์แสงสว่างวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
27สามเณรสุรเชษฐ์อองตันวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
28สามเณรเอราวัณศรีชำนาญวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
29สามเณรคุณากรสมบัติวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
30สามเณรจักรเพชรปรากฏรัตน์วัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
31สามเณรธนวัฒน์พิมพ์โพธิ์วัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
32สามเณรวีระชัยพิมพ์โพธิ์วัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
33สามเณรเอกชัยสุดทองสาวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
34สามเณรบุรณ์พิภพเพิ่มพูนวัดไชยชุมพลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู