รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๓๐๐๗ - วัดศิริชัยพัฒนาราม
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวชิระดงอุเทนวชิรปญฺโญวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2พระสว่างสายคำรตนโชโตวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
3สามเณรจิตติกรศรีสติวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
4พระพัชรพงษ์ยืนยาวธมฺมกุสโลวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
5พระอรรตพลเทพพันธ์อติวีโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
6พระอุเทนสุทธิเมฆล้อมกุสโลวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
7พระณัฐพงษ์บุญประคมพลวโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
8พระตระกูลจันทะมนตีสุนฺทรธมฺโมวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
9พระณรงค์ศักดิ์นครสุขวรลาโภวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
10พระวีระศักดิ์พุทธทองพุทฺธรกฺขิโตวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
11พระสมัยบุญมั่นสมโยวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
12พระสมศักดิ์อุปมามหาปุญฺโญวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
13พระทองศูนย์ชาติวงค์กมฺมสุทฺโธวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
14พระกาสีสีวงษาธีรปุญฺโญวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
15พระกิตติคุณสุนทรบุญกิตฺติสาโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
16พระทศพลปุราทินฺนพโลวัดศิริชัยพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
17พระพรทนาอุดมรัตน์พลญาโณวัดศิริชัยพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18พระปรีชาสีอ่อนลุดปริชาโนวัดศิริชัยพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
19พระกุศลไชยสุมังกฺวิวํโสวัดศิริชัยพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
20พระณรงค์สุวรรณสุขานรินฺโทวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
21พระประสิทธิ์บุปผามาตรอพโยวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
22พระสุวิทย์คำแร่ชวนปญฺโญวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
23พระมนตรารักการนาคเสโนวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
24พระมงคลพงษ์ละออวิโรจโนวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
25พระสมถวิลแสนวอฐานกโรวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
26พระเกียรติภูมิชำนาญกุลกิตติโกวัดธาตุเมืองพิณคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
27พระอนันภักดีอาภากโรวัดธาตุเมืองพิณคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
28พระสมหมายศรีคุ้มสมาหโตวัดธาตุเมืองพิณคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
29พระสมจิตรสีพุทธาสมจตฺโตวัดธาตุเมืองพิณคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
30พระสุริยะถาริวงษ์ถาริวโรวัดธาตุเมืองพิณคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
31พระสมบัติไกยสวนสุจิตโตวัดธาตุเมืองพิณคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
32พระอำนาจสาระรัตน์อธิปญฺโญวัดธาตุเมืองพิณคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
33พระวสันต์ศรีระนนท์วชิรญาโณวัดธาตุเมืองพิณคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
34พระสวาทคำอ้อโชติญาโณวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
35พระอัครเดชอินทุใสสุเมโธวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
36พระพิพัฒน์ถิ่นกระมุทสิลินถโลวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
37พระอำนวยใคร่นุ่นนาชินวโรวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
38พระสุทัศน์พันธ์เลิศทีปธมฺโมวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
39พระอนุสิทธิ์ทองสลับกนฺตวีโรวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
40พระเมธาสุดใจนาคาวโรวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
41พระกฤษฎาขวาซุยกิตฺติญาโณวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
42พระสมพงษ์ดีโวปริพูโรวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
43พระเจษฎากรสาโรอโสโกวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
44พระอิดิศักดิ์เนาวราชวิชิโตวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
45พระภาคภูมิจันทบุตรถิลมโนวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
46พระจิรวัฒน์เสวนาสุขิโตวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
47พระทศพลคนว่องทินฺนพโลวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
48พระธีรวัฒน์นาคอกลาภสมฺปนฺโนวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
49พระสุรวิทย์เทียนคำยติกโลวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
50พระสงกรานต์ดวงเกตุชุติปญฺโนวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู