รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๑๑ - วัดมัชฌิมาวาส
ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติพงษ์ดวงพากิตติพโลวัดสะอาดชมภูคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระเติมศักดิ์พระวงษ์ปภากโรวัดตะคลองคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระวิชิตหน่วงแก้วฐิตธมฺโมวัดตะคลองคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระมนตรีมาเจริญอคฺคปญฺโญวัดสะอาดชมภูคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระภานุพงษ์ทองต้นวงศ์ฐิตเมโธวัดตะคลองคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระเจริญไขชัยภูมิกิตติญาโณวัดอัมพาผลคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระยุติพลไชยรสจกฺกวโรวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระเสกสรรสวัสดีธมฺมโรวัดอัมพาผลคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระสังเวียนปานชัยภูมิถิรธมฺโมวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระสุผลโพธิ์พัฒน์สุวีโรวัดโนนศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระกิตติโพธิ์ชัยรัตน์ญาโณวัดโนนศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระคุณาสินพุทธพึ่งญาณวีโรวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
13พระธรรมนูญแก้วกิ่งสุเมโธวัดกองศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระวินัยเทศสมบูรณ์คมฺภีรปญฺโญวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระอภิชาตนักมวยมหาคุโณวัดเกษามคมคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระธณัฐพงษ์ทักษิณสิทธิ์กิตติสาโรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระไกรศรราชมีโชติวโรวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
18สามเณรอนุกุลสมน้อยวัดโนนศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
19สามเณรนิติภูมิอิ้งชัยภูมิวัดกองศรีคณะจังหวัดขอนแก่น