รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๗๐๑๗ - วัดเหนือเสลภูมิ
ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระไพบูลย์เหมรามหาคุโณวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2พระอานนท์แก้วมงคลสุจณฺโณวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3พระไชยยงค์สำนาญชุตินฺธโรวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4พระสมคิดสะอาดจินฺตามโยวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5พระวินัยสุนาวิสุทโธวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6พระศศิพงษ์ศิริจันทรารัตน์สนฺตมโนวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7พระสนธยาศรีโนนยางทีปธมฺโมวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8พระโยธินงานหมั่นทีปธมฺโมวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9พระบุญเรืองโพธิเศษสุกสลจิตฺโตวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10พระอัครเดชจินภิรมย์อคฺคธมฺโมวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11พระสมพงษ์นามสง่าฐิตปสาโทวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12พระอภิชัยป้อมเขตชยวุททโฒวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13พระทองจันทร์พลยุทธธมฺมโชโตวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14พระหนูอัปมะกาตปสีโลลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15พระบุญสันต์แทนโฮมสิริปญฺโญวัดจันทร์ศิริมังคลรามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16พระประทวนจันทร์ยะตปสีโลวัดบ้านนาทมคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17พระณรงค์จอมคำสิงห์ธนวโรวัดบ้านหนองเรือคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18พระพรสวรรค์ศิริวารินทร์โสตฺถิโกวัดบ้านหนองเรือคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19พระจิรศักดิ์บุตรพรมพรฺหมฺปุตฺโตวัดบ้านหนองเรือคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20สามเณรชวกรเชาวกุลวัดบูรพาคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21สามเณรวรวุธมลาขันธ์วัดบูรพาคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22สามเณรภัทรพลใจทิมวัดบูรพาคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23พระบุดสาสุดาชาถิรธมฺโมวัดโพธิ์รังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24พระสมจิตรมอญขามสํวโรวัดโพธิ์รังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25พระอรรถวุธป้องสีดาติสาโรวัดโพธิ์รังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26พระวิทยาป้องสีดาปภากโรวัดโพธิ์รังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27พระนเรศพัยพัดอภิปญฺโญวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28พระโยทินธ์ไกรบสินธ์อธิปญฺโญวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29พระราชภูมิชุมพุดทราอาริโยวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30พระอรรถกรโพธิ์สุวรรณคุณธโรวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31พระชาญชิดอุตสาหะปิยสีโลวัดโพธิ์ศรีวนารามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32พระบุญทอมบุญฤทธิ์กตปุญฺโญวัดโพธิ์ศรีวนารามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33พระองอาจศิริวารินทร์กนตสีโลวัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34พระจักรชัยเนตรหนองเทาจกฺกวโรวัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35พระรุ่งโรจน์พิมัขมาศโรจนญาโรวัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36พระสุรัตน์พลโภชน์สุรเตโชวัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37พระธวัชชัยมิ่งคะโนธมฺมวโรวัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38พระธนดลสมโภชน์ธมฺมปาโลวัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39สามเณรจักรกฤษฎ์ชูนามะวัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
40สามเณรอนุชิตนาเมืองรักษ์วัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
41สามเณรคมสันต์สว่างจันทึกวัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
42สามเณรเอกราชวงศ์อนุวัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
43สามเณรรุ่งอรุณศรีม่วงวัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
44สามเณรพีระพลทรงหอมวัดศรีทองนพคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
45พระวินัยโทสวัสดิ์จนฺทสโรวัดศรีสง่าประชาธรรมคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
46พระมัยตรีพรรคพลคุณยุตฺโตวัดศรีสว่างอารมณ์คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
47พระสุวิทย์พนักปัญญาเตชธมฺโมวัดศรีสว่างอารมณ์คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
48พระสินสมัยจันทร์พิพัฒน์จิตฺตานุรกฺโขวัดศรีสว่างอารมณ์คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
49พระรังษีอุดมโภชน์อุทาโนวัดศรีสว่างอารมณ์คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
50พระประภาสไชยสิทธิ์ฐานวีโรวัดสระทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด