รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๗๐๑๙ - วัดดงเย็นมหาวิหาร
ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวันชัยโวหารติกฺขวีโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2พระสมนึกทองงามสิริภทฺโทวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3พระอนิวัตน์จันทร์หนองแห้วสิริจนฺโทวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4พระสุรพลชมแก้วสุธีโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5พระประเสริฐกมลนาถกโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6พระพงษ์ศกรณ์พันแก้วปุญฺญกมฺโมวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7พระภานุวัฒน์ครองดงปญฺญาธโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8พระศักดินาอ่อนหนองหว้าอธิวีโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9พระบุญชมวิเศาวงษาจิรธมฺโมวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10สามเณรอุทัยพลทมวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11พระสุนทรจันวงษาปภาธโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12พระพณัฐชัยสะดำปีปญฺญาธโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13พระสัญญารื่นเริงสญฺญโตวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14พระศุภกรศรีสังวรธมฺโมวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15พระฤชากรงามดำภูริปญฺโญวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16พระเด่นชัยสมอาษาสุธีโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17พระสุรศักดิ์บุญกลอยสุภทฺโทวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18พระธนพงษ์ศิริสำราญชาตวีโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19พระปิยวัฒน์บุญกลอยวชิรญาโณวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20พระสุขศรีสาสีลาสุขกาโมวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21พระวิจิตรดำเกลี้ยงสิริวณฺโณวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22พระพีระพัฒน์สีงามธมฺมจาโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23พระสุนันท์วัฒนภัคคีสิริธโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24พระพงษ์ศักดิ์ดาวงค์ชาลีขนฺติวโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25พระวิชัยจันหนองฮีอาจาโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26พระอรุณสิบหมู่อภิสมฺปณฺโณวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27พระสงวนสัตย์ซื่อถิรธมฺโมวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28พระไสวนากอกสุทินฺโณวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29พระสุขสันต์ถิ่นทัพไทยฐิตคุโนวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30พระสมควรฤกษ์ยามอนาลโยวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31พระไพฑูรย์ค่ำคูณถิรสทฺโธวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32พระเกษแก้วธรรมมนตรีสุเมโธวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33พระธีระพลแสนวรธมฺโมวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34พระสุพจน์หินซุยสํวโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35พระนุรักษ์บุตรอุดรทยารกฺโขวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36พระจิรวัฒน์สีกลมฐานวโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37พระศราวุฒินาดีเตชธมฺโมวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38พระวีระพลบุตรอุดรธีรธมฺโมวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39พระไพรทูลย์เดชศรีจนฺทสาโรวัดดงเย็นมหาวิหารคณะจังหวัดร้อยเอ็ด