รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๘๐๑๑ - วัดโพธาราม
ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนรินทร์หอมสมบัติสนฺติกโรวัดโขงเจียมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2พระชัยธวัตรจินาเสนชยปาโลวัดโขงเจียมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3พระวิลัยไกรรัฐธมฺธโรวัดโขงเจียมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4พระรังสรรณ์ศักดิ์ศรีอธิปญฺโญวัดโขงเจียมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5พระจักรพงษ์กอดแก้วฐิตมโนวัดโขงเจียมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6พระณรงค์ฤทธิ์สุพรรณโมกฐิตคุโนวัดโขงเจียมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7พระสิทธิพงษ์แก้วบัวเคนฐานวโรวัดโขงเจียมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8สามเณรสุธาศิลป์กุทองวัดโขงเจียมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9พระสุวิชลอยลมสุธมฺโมวัดห้วยสะคามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10พระไกรศรมงคลภาสธมฺมปาโลวัดถ้ำคูหาสวรรค์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
11พระธนวัฒน์โพธิกมลจนฺทโทวัดถ้ำเหวสินธุ์ชัยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12พระบุญเถิงโคตรเมืองกิตฺตปาโลวัดโพธารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13พระวรรต์ไชยโยธาโกวิโทวัดโพธารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14พระกิตติพิชญ์เคนบุบผาสุริโยวัดโพธารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15พระพุทธ์พิมพฺวงค์ฐิตสาโรวัดโพธารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16พระจ๊องโคตรเมืองกิจฺจทฺโรวัดโพธารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17สามเณรอัฐชัยลาดทาวัดบุญธิศารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18พระเสน่ห์ตังนูสิริภัทโทวัดบุญธิศารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19พระประยูรนนทะเวชฐิตวโรวัดบุญธิศารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20พระเจริญคนล้ำอคฺคธมฺโมวัดบุญธิศารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21พระขจรจันทร์ส่องภทฺทปญฺโญวัดกุดเรือคำคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22พระดาวเรืองทองเทพกนฺตสาโรวัดสว่างหนองแสงคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23พระธานินทร์พุฒตาลมุนิจโณวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24พระพงษ์ภัทรผลดกกนฺสาโรวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25พระสุรศักดิ์ขุนสายคุณาทโรวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26พระธนาธรแสงทองกมฺมสุทโธวัดสว่างดงเย็นคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27พระบุญอนันต์บุญทันอุปสนฺโตวัดสว่างดงเย็นคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28พระชวลิตแก้วกิจสุชีโววัดดงแถบคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29พระอนันท์ฉายชัยภูมิอานนฺโทวัดดงแถบคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30พระทินกรสังขะพงศ์โฆสกิตติโกวัดดงแถบคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31พระณัฐกานต์ห้วยยางจกฺกวโรวัดบรมคงคาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32พระพลากรแพงเนตรภูริวฑฺฒโกวัดบรมคงคาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33พระเสถียรสาริวัลธมฺมรฑฺโนวัดป่าดงเย็นคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34พระบัวพันธุ์วงษ์คำตาฐิตกรณีโยวัดป่าดงเย็นคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35พระณัฐวัฒน์มันตรักษ์ภทฺรธมฺโมวัดเหล่าเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36พระทองใบสัมพันธวงษ์สุภาจาโรวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
37พระธนกฤตวงษ์จำปากมฺมสุทโธวัดสว่างเวฬุวันคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38พระธีรวุฒิกล่องเสียงจนฺทสาโรวัดสว่างเวฬุวันคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39พระอาทิตย์ดอนแก้วจารุธมฺโมวัดสว่างท่ากุ่มคณะจังหวัดอุบลราชธานี
40พระศรีเพชรใจพรมวชิรญาโณวัดสว่างท่ากุ่มคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41สามเณรธนกรสิงห์มุ้ยวัดถ้ำป่องคณะจังหวัดอุบลราชธานี