รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๘๐๑๘ - วัดแสงเกษม
ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 174 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศักดามูลศรีปิยธมฺโมวัดป่าโมงใหญ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
2พระบัณฑิตตันสุปฏิภาโณวัดป่าโมงใหญ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
3พระสุริยาวรรณกัลร์สุภาจาโรวัดป่าโมงใหญ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
4พระนราทรรูปแก้วทนฺตจิตฺโตวัดป่าโมงใหญ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
5สามเณรทัศน์ภูมิจันทร์พาวัดป่าโมงใหญ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
6สามเณรรชตแสนงามวัดป่าโมงใหญ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
7สามเณรผดุงศักดิ์หงษ์มณีวัดป่าโมงใหญ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
8พระเฉลิมพันธ์อำพันธ์ฉนฺทกโรวัดป่าโมงคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9พระสุรศักดิ์นิมาลากลฺยาณธมฺโมวัดศิริสารคุณคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10พระโพชฌงค์บรรโลมงฺคลเมธีวัดศิริสารคุณคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11สามเณรเกรียงไกรชราศรีวัดศิริสารคุณคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12สามเณรเสฎฐวุฒิคำภาทูวัดศิริสารคุณคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13สามเณรอนิรุทธ์สุภาพวัดแขมเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14พระศุภศิลป์วงศ์ประสารสุมโนวัดป่าไทรงามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15พระมาวินดีหงษ์พันธ์กิตติสทฺโทวัดแสงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16พระเสรีหงษ์พันธ์สีลเตโชวัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17พระชัยอนันต์คำเสียงชยธโรวัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18พระชวโรจน์บุญมีอภิวโรวัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19สามเณรสิทธิโชคบัวคำวัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20สามเณรจักรกริชแอ่นโกวัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21สามเณรจีระพัฒน์วงค์หาเทพวัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22สามเณรธีรเดชชูศรีวาสน์วัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23พระมั่งมีศรีสุขโอภาโสวัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24พระทองคำอัมภรัตน์ชาคโรวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25พระชัยชนะค่ำคูณชยนฺโตวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26สามเณรศักดิพันธ์ทองเลิศวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27สามเณรธนวัฒน์พงษ์วรรณาวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28สามเณรนันทกรพาวังวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29สามเณรรัชนันท์ปิยารัมย์วัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30สามเณรณัฐพรคำผงวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31สามเณรธีรภัทร์จันทร์ประดิษฐ์วัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32สามเณรวชิระนามแสงกลางวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33สามเณรณัฐวุฒิบุญศรีวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34สามเณรกิตติศักดิ์ศรีลาเกษวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35สามเณรพีรภัทรศรีบุญวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36สามเณรธีรธรแสนทวีสุขวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37สามเณรพีรพัฒน์ปัญญาเร็ววัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38สามเณรวงศกรขันทะเวชวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39สามเณรพงศธรชุมนวลวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
40สามเณรอานันต์ไชยะนันต์วัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41สามเณรฐิติโชติสาฤทธิ์วัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
42สามเณรคันธรัตน์สินจังหลีดวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
43สามเณรพงศ์ศกรบุญประเสริฐวัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
44สามเณรปฎิภากรณ์สุขพันธ์วัดเวียงเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
45พระอรรถวุฒิทีภูเวียงอตฺถวุฑฺโฒวัดภูกระแตคณะจังหวัดอุบลราชธานี
46สามเณรอนุวัฒน์สุดยอดวัดภูกระแตคณะจังหวัดอุบลราชธานี
47สามเณรกิตติคุณพรเลิศวัดภูกระแตคณะจังหวัดอุบลราชธานี
48พระภาคิณกิจเตชโภธินสุเมโธวัดเวตวันวิทยารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
49สามเณรฐาปกรณ์คณาสินธุ์วัดเวตวันวิทยารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
50สามเณรเกียรติศักดิ์ประถมไชยวัดเวตวันวิทยารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี