รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๘๐๒๙ - วัดศรีมงคล
ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 104 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเอนกตันระนาปคุโณวัดโกศลนิวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2พระเขียนแสงศรีญานิสฺสโรวัดโกศลนิวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3พระณัฐพลไชยนาทกิตฺติปญฺโญวัดโกศลนิวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4พระไพบูลย์ไชยโอชะชุตินฺธโรวัดโกศลนิวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5พระหาญบูรพาพิษเพ็งสุเมโธวัดโกศลนิวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6พระอภิสิทธิ์มูลสมบัติจกฺกวโรวัดโกศลนิวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7พระสุดใจทุราชวิชฺชาธโรวัดโกศลนิวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8พระวรพจน์ชุมทองกิตฺติสมฺปนฺโนวัดเขมารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9พระชุมพลวิสาทฐานรโตวัดเขมารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10พระทองใสภูมิวงศ์สุวณฺโณวัดเขมารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11พระบัวบกไชยคำฐิตธมฺโมวัดเขมารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12พระชาญชัยศรีสังข์จนฺทสาโรวัดเขมารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13พระธวัชชัยแก้วนิลชยนนฺโทวัดเขมารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14พระเพ็งยาสัจถารติโกวัดธรรมิกาวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15พระนิคมรำแพนวิสารโทวัดธรรมิกาวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16พระสัตยานุสนปภาโสวัดธรรมิกาวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17พระสุริยานุสนธิ์ปภากโรวัดธรรมิกาวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18สามเณรสวิตต์สัมฤทธิ์วัดธรรมิกาวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19พระสมพงษ์มลีรัตน์จารุวณฺโณวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20พระปรีดีคำอดุลย์กิตติปาโลวัดโนนสวาสดิ์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
21พระบรมสืบสำราญปภากโรวัดโนนสวาสดิ์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
22พระทนงศักด์นามกาทีปธมโมวัดโนนสวาสดิ์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
23พระวิภูษณะนามกาสจฺจวโรวัดโนนสวาสดิ์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
24พระวิเศษดาวเรืองฉนฺทภโรวัดศรีเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25สามเณรทรัพย์ทวีเครือคำวัดศรีเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26สามเณรธนวัฒน์สายมณีวัดศรีเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27สามเณรวรายุสศรีนวลวัดศรีเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28พระชัยสงวนโทนแก้วชุตินฺธโรวัดศรีสุนทรคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29พระเยี่ยมยุทธตั้งจิตรถิรจิตฺโตวัดศรีสุนทรคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30พระสมพรจำปาอินทร์จารุวํโสวัดศรีสุนทรคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31พระประสิทธิ์อุทังสังข์อธิเตโชวัดศรีสุนทรคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32พระสนั่นสัมผัสสุเมโธวัดศรีสุนทรคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33พระสุดที่รักหวังดีปญฺญาวโรวัดศรีสุนทรคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34พระดนัยเรือนเจริญปภสฺสโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35พระสุรัตน์ผลทวียติโกวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36พระสมชายสีหาบุตรสุปนฺโนวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37พระพุฒทาแสนทวีสุขฐานกโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38สามเณรธนพนธ์สีหาวงษ์วัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39พระพีระพันธ์โคตะถาอสโมวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
40พระสง่าราชรินทร์วิจาโรวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41สามเณรกิตตินันท์รัตนสิทธิ์วัดสุวรรณารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
42สามเณรรังสิมันต์วงศ์คำวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
43สามเณรสิรวิชญ์มานุสนธิ์วัดสุวรรณารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
44พระณัฐพลวฃศ์ใหญ่สุจิตฺโตวัดใหม่ทองเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
45พระวรพินกองพัน์วรกิจฺโจวัดใหม่ทองเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
46สามเณรทวีศักดิ์กล้าจิตรวัดใหม่ทองเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
47พระจาตุรงค์ศิริพงษ์ปภากโรวัดใหม่ทองเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
48พระพงษ์อนันท์โสภาสุทฺธิโกวัดใหม่ทองเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
49พระพันธ์ศักดิ์ฐิตปุณฺโณไชยแสงวัดใหม่ทองเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
50พระยงยุททธร่วมรักษ์ปคุโนวัดใหม่ทองเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี