รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๘๐๓๙ - วัดมงคลใน
ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรชัยวิศิษฏ์ประดับจันทร์วัดมงคลในคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2สามเณรเขมทัศน์กรวยทองวัดมงคลในคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3สามเณรกันต์ชัยสุดแสงวัดมงคลในคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4สามเณรพุฒินาทวงศ์สุวรรณวัดมงคลนอกคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5สามเณรภูสิทธ์นิลเพชรวัดมงคลนอกคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6สามเณรกิตติพงษ์ศรีรัตนลิ้มวัดมงคลนอกคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7สามเณรจักรพันธ์ต่อมคำวัดมงคลนอกคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8สามเณรสมปราชญ์บุตรน้อยวัดดอนไร่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
9สามเณรรชานนท์พละอุตส่าห์วัดเหล่าแคคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10พระกฤศแก้วพรหมธมฺมวโรวัดเหล่าคำคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11สามเณรศุภชัยศรีสิทธิ์วัดหัวขัวคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12พระประหยัดนามสกุลกตธมฺโมวัดบ้านดูนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13พระทวีชัยมาลาดาษจนฺทปญฺโญวัดป่าคำไฮน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14พระธนกรณ์เขื่อนป่ากิตฺติปาโลวัดป่าคำไฮน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15พระภานุพงศ์วงศ์คูณปญฺญาวโรวัดป่าคำไฮน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16พระปราโมชชาซิโยอภินนฺโทวัดแต้เก่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17พระวันชัยตลอดพงษ์จารุวณฺโณวัดแต้เก่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18พระคำปนวารสุขธมฺมธโรวัดแต้เก่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19พระวีระวงค์กุทองอภินนฺโทวัดเหล่าหนองผือสุวรรณารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20พระกิตติสายวรณ์ฐานวุฑฺโฒวัดหนองบกคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21พระนิวัฒน์ตรีรัตน์จารุธมฺโมวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22พระเติมวงศ์สุวรรณฐิตธมฺโมวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23พระยุทธนาแก่นสาร์ฐิตธมฺโมวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24พระโถหัสดีกนฺตวีโรวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25พระพรทวีธงวิชัยโชติธมฺโมวัดขามน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26สามเณรชนะหลักทองวัดขามน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27สามเณรศราวุฒิบุญจำวัดขามน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28พระโชคชัยบุญอุดอรยธมฺโมวัดบ้านหาดคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29พระวิบูลย์แรงกล้าสุภทฺโทวัดบ้านหาดคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30พระสมรักษ์เกษทองสุนฺทโรวัดสร้างถ่อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31พระปริญญาโชติช่วงธีรธมฺโมวัดสร้างถ่อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32พระวิทยาโชติช่วงพุทธสีโรวัดสร้างถ่อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33พระสมบัติราสาวชิโรวัดหนองมะแซวคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34พระสถาพรมณีนิลปภาโสวัดโพนเมืองคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35พระดำรงพันเอ็ดกนฺตสีโลวัดบ้านจิกคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36พระณรงค์พระกระทำธมฺมเตโชวัดสัลเลขธรรมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37พระประทีปแสวงหามหาวีโรวัดหนองดินจี่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
38พระธนพลแก่นสาร์ชิรปญฺโญวัดบ้านเป้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี