รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๘๐๔๑ - วัดไชยมงคล
ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณัฐพลไกรมณีวัดนาเวียงคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2สามเณรกิตติกรสารมโนวัดนาเวียงคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3สามเณรปริญญาวารินทร์วัดนาเวียงคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4สามเณรณัฐพลคำพะทิกวัดนาเวียงคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5สามเณรวีระชัยแสงสว่างวัดนาเวียงคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6พระพัชรพลกุอุทาปิยสีโลวัดนาเวียงคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7พระบุญถันอินทะสาตย์กตนโถวัดศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
8พระคำแพงสิงหาศรีปณฺฑิโตวัดป่าศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
9สามเณรสมแพงจันทะราชวัดศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
10สามเณรครรชิตโขมะจิตรวัดศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
11พระอัครพลมุระชิวะอคฺครโตวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12พระประสันกอคุณเขมโกวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13สามเณรอภิชาติอำนาจวงค์วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14สามเณรปภัทกรหอมหวนวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15สามเณรวันชัยอัศฤกษ์วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16พระทองดีคันทวีอาปาโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17พระอัศวินโพธิ์ศรีจิตฺตกาโรวัดป่าทุ่งบุญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18พระวสันต์ทองเทพพุทธสรโณวัดสุวรรณวงศารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19สามเณรดนัยณัฏฐ์กมลสินธ์วัดบ้านสิมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20สามเณรสุรศักดิ์พาชัยวัดบ้านสิมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21สามเณรธันวาแสงโยธาวัดบ้านสิมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22พระกันหาคลังอาจอินฺทญาโณวัดดอยมณีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23พระสุนิพงษ์ปนทรัพย์จนฺทปญฺโญวัดโพธารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24พระทองแดงรามเกียรติฐิตสีโลวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25พระมีบุญช่วยจนฺทปญฺโญวัดนาบะหว้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26พระสมบูรณ์ปลับศรีขนฺติธมฺโมวัดนาบะหว้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27สามเณรนพรัตน์ภาผลวัดจอมศรีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28สามเณรติณณภพประดับวงษ์วัดจอมศรีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29สามเณรสิทธิโชคนนทะโสวัดจอมศรีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30สามเณรทศพรโลปัดถาวัดจอมศรีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31สามเณรวีรพงษ์ปัฐพีวัดจอมศรีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32สามเณรพีรพัฒน์จันทร์จอมวัดจอมศรีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33สามเณรพีรพลจันทร์จอมวัดจอมศรีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34สามเณรธนทรชัยธานีวัดนาโพธิ์น้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35สามเณรเอกรินทร์แสงสว่างวัดนาโพธิ์น้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36สามเณรอภิรักษ์ประดับศรีวัดนาโพธิ์น้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37สามเณรกิตติพงษ์สงสอาดวัดนาโพธิ์น้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38สามเณรธีรพัฒน์เกตุวัตรวัดนาโพธิ์น้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39สามเณรวงศกรบุญชิตวัดนาโพธิ์น้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
40สามเณรธีรเดชพันตราวัดไชยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41สามเณรธนากรพันตราวัดไชยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
42สามเณรก้องภพอุดมพืชวัดไชยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
43พระสุทัศน์ขาวเลิศสุทฺธิสทฺโทวัดขวัญมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
44พระธนพลแก้วมีญาณทีโปวัดขวัญมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
45พระนิวัฒน์ผาหยาดกตฺคุโณวัดมิ่งมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
46พระเทวินขันธวัตรอภินนฺโทวัดบ้านหนองหอยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
47พระเฮ็งหลีจำปีปญฺญาปโชโตวัดแก้วรังษีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
48สามเณรณัฐวุฒิโวหารคล่องวัดแก้วรังษีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
49สามเณรศรัญยูธรรมวงค์วัดแก้วรังษีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
50สามเณรณภัทรสวัสดิ์พงษ์วัดแก้วรังษีคณะจังหวัดอุบลราชธานี