รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยะลา ภาค ๑๘
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๗๖๐๑๗ - วัดนิโรธสังฆาราม
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖นางสาวกันต์ฤทัยสุวรรณมณีกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
2อุดมศึกษาอื่นๆนายวิเชียรทองศรีอ่อนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
3ประถมศึกษาป.๖นายจักรพรรณ์จันทร์ทองกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
4อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวณัฐกานต์ทองคงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
5อุดมศึกษาอื่นๆว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยานวลรอดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรันธนินสมัครงานกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
7อุดมศึกษาอื่นๆนางรุจรินทร์จงไกรจักร์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
8ประถมศึกษาป.๖สามเณรธนภัทรไชยประเสริฐกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
9อุดมศึกษาอื่นๆนางประไพพรอารยะญาณศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
10ประถมศึกษาป.๖นางสาวปณัฏฏาบุญเกียรติบุตรกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเพชรพันธุ์จันทรุพันธ์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
12อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวอนงค์แดงเปียศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
13อุดมศึกษาครูนางสาวชุดาพรภักดีอัศวโภคินศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
14ประถมศึกษาป.๖นางสาวละอองจอมวิเชียรกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
15อุดมศึกษาครูนางสาวกุลยาคิวเจริญศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
16ประถมศึกษาป.๖นายสมศักดิ์อินทรัตน์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
17อุดมศึกษาครูนางสาวปวีณาเพียรหาญศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
18ประถมศึกษาป.๖นางสาวสุชิราจงรักษ์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
19อุดมศึกษาอื่นๆนางรจนาขุนชนะสงครามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
20ประถมศึกษาป.๖นางอัญชลีวาณิชวัฒนเดชากศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
21อุดมศึกษาอื่นๆนายธนวัฒน์ขุนชนะสงครามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
22อุดมศึกษาอื่นๆนายพงศกรแก้วเขียวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
23อุดมศึกษาอื่นๆนายกษิดิศบุญเต็มสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
24อุดมศึกษาอื่นๆนายวรัญญูเทพหล้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
25อุดมศึกษาอื่นๆนายวัยวุฒิชูขวัญนวลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
26อุดมศึกษาอื่นๆนายวีระชนพลเพชรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
27อุดมศึกษาอื่นๆนายไชยพัฒน์ศรีมณีรักษ์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
28อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวสิสธิรัชสุวรรณศิลป์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
29อุดมศึกษาอื่นๆนายวารินทร์สุคนธชาติศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
30อุดมศึกษาอื่นๆนางอุไรกล่อมเกลี้ยงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
31อุดมศึกษาอื่นๆนางนิภามากมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
32อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจิตหนูรินศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
33อุดมศึกษาอื่นๆนางห้วยพรหมบุตรศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
34อุดมศึกษาอื่นๆนางมณิสราไขสอาดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
35อุดมศึกษาอื่นๆนางไพรินทร์ไชยหมานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
36อุดมศึกษาอื่นๆนายซ้วนตำแอศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
37อุดมศึกษาอื่นๆนายชวลิตตำแอศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
38อุดมศึกษาอื่นๆนางเปรมจิตพรหมคงบุญศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
39อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวสุภญาณีพงศ์ชัยยุทธศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
40อุดมศึกษาอื่นๆเด็กชายชาญชลพรหมขาวทองศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา