รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยะลา ภาค ๑๘
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๗๖๐๑๗ - วัดนิโรธสังฆาราม
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาปวช.นางสาวกรกมลมาตรทองวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
2อุดมศึกษาอื่นๆนายกษิดิศบุญเต็มสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
3มัธยมศึกษาปวช.นายกันตินันท์ดำมากวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
4ประถมศึกษาป.๖นางสาวกันต์ฤทัยสุวรรณมณีกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
5อุดมศึกษาครูนางสาวกุลยาคิวเจริญศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
6มัธยมศึกษาปวช.นางสาวกุลสตรีเชื้อช่วยชูวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
7มัธยมศึกษาปวช.นางสาวขนิษฐาจำปาจันทร์วิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
8มัธยมศึกษาปวช.เด็กหญิงจอมขวัญสุขาเขินวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
9ประถมศึกษาป.๖นายจักรพรรณ์จันทร์ทองกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
10มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายจักรรินทร์พูลเกิดวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
11อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจิตหนูรินศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
12มัธยมศึกษาปวช.นายจิตรทิวัสซ้ายประดิษฐ์วิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรันธนินสมัครงานกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
14มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายชยพลชูปานวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
15มัธยมศึกษาปวช.นายชยางกุรทิวคงวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
16มัธยมศึกษาปวช.นายชลเทพคงแก้วสีวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
17อุดมศึกษาอื่นๆนายชวลิตตำแอศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
18มัธยมศึกษาปวช.นายชัยวัฒน์ภักดีมากวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
19อุดมศึกษาอื่นๆเด็กชายชาญชลพรหมขาวทองศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
20อุดมศึกษาครูนางสาวชุดาพรภักดีอัศวโภคินศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
21อุดมศึกษาอื่นๆนายซ้วนตำแอศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
22มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายฐิติโชติเรือนทองวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
23อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวณัฐกานต์ทองคงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
24มัธยมศึกษาปวช.นายณัฐชัยแสงทองวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
25มัธยมศึกษาปวช.นายณัฐภูมิแจ่มใสวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
26มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายณัฐวัฒน์เรืองยังมีวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
27มัธยมศึกษาปวช.นายทรงวุฒิสวัสดิรักษาวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
28ประถมศึกษาป.๖สามเณรธนภัทรไชยประเสริฐกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
29อุดมศึกษาอื่นๆนายธนวัฒน์ขุนชนะสงครามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
30มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายธนัทรัชบุญทินวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
31มัธยมศึกษาปวช.นายนพดลสุวรรณชาตรีวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
32มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายนพัตธรวิเศษษาวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
33มัธยมศึกษาปวช.นางสาวนภัสกรท้าวพันแดงวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
34มัธยมศึกษาปวช.นายนราธรณ์พงค์รัตน์วิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
35มัธยมศึกษาปวช.นายนฤนาทชนะสิทธิ์วิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
36มัธยมศึกษาปวช.นายนันทศักดิ์ยอดแก้ววิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
37อุดมศึกษาอื่นๆว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยานวลรอดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
38อุดมศึกษาอื่นๆนางนิภามากมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
39มัธยมศึกษาปวช.นายบรรณสรณ์ชูประดิษฐ์วิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
40ประถมศึกษาป.๖นางสาวปณัฏฏาบุญเกียรติบุตรกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
41อุดมศึกษาอื่นๆนางประไพพรอารยะญาณศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
42มัธยมศึกษาปวช.นายปริญญานุ่มผ่องวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
43อุดมศึกษาครูนางสาวปวีณาเพียรหาญศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
44อุดมศึกษาอื่นๆนายพงศกรแก้วเขียวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
45มัธยมศึกษาปวช.นายพชรดนัยทับยังวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
46มัธยมศึกษาปวช.นายพัทธพลพสุนนท์วิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
47มัธยมศึกษาปวช.นายพันธ์พฤกษ์ทองกอบสมวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
48มัธยมศึกษาปวช.เด็กหญิงพันวษาอาจาริยางกูรวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
49มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายพิทวัสพัฒทุมวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
50มัธยมศึกษาปวช.นายพิพัฒน์เพชร์เชิงเขาวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา