รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยะลา ภาค ๑๘
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๗๖๐๑๗ - วัดนิโรธสังฆาราม
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนายวิเชียรทองศรีอ่อนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
2ประถมศึกษาป.๖นางสาวกันต์ฤทัยสุวรรณมณีกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
3มัธยมศึกษาปวช.นางสาวกรกมลมาตรทองวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
4อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวณัฐกานต์ทองคงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
5ประถมศึกษาป.๖นายจักรพรรณ์จันทร์ทองกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
6มัธยมศึกษาปวช.นายกันตินันท์ดำมากวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
7อุดมศึกษาอื่นๆว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยานวลรอดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรันธนินสมัครงานกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
9มัธยมศึกษาปวช.นางสาวกุลสตรีเชื้อช่วยชูวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
10อุดมศึกษาอื่นๆนางรุจรินทร์จงไกรจักร์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
11ประถมศึกษาป.๖สามเณรธนภัทรไชยประเสริฐกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
12มัธยมศึกษาปวช.นางสาวขนิษฐาจำปาจันทร์วิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
13อุดมศึกษาอื่นๆนางประไพพรอารยะญาณศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
14ประถมศึกษาป.๖นางสาวปณัฏฏาบุญเกียรติบุตรกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
15มัธยมศึกษาปวช.นายเขมนันท์เครานวลวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
16อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวอนงค์แดงเปียศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเพชรพันธุ์จันทรุพันธ์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
18มัธยมศึกษาปวช.เด็กหญิงจอมขวัญสุขาเขินวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
19อุดมศึกษาครูนางสาวชุดาพรภักดีอัศวโภคินศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
20ประถมศึกษาป.๖นางสาวละอองจอมวิเชียรกศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
21มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายจักรรินทร์พูลเกิดวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
22อุดมศึกษาครูนางสาวกุลยาคิวเจริญศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
23ประถมศึกษาป.๖นายสมศักดิ์อินทรัตน์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
24มัธยมศึกษาปวช.นายจิตรทิวัสซ้ายประดิษฐ์วิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
25อุดมศึกษาครูนางสาวปวีณาเพียรหาญศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
26ประถมศึกษาป.๖นางสาวสุชิราจงรักษ์กศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
27มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายชยพลชูปานวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
28อุดมศึกษาอื่นๆนางรจนาขุนชนะสงครามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
29ประถมศึกษาป.๖นางอัญชลีวาณิชวัฒนเดชากศน.อำเภอเมืองยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
30มัธยมศึกษาปวช.นายชยางกุรทิวคงวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
31อุดมศึกษาอื่นๆนายธนวัฒน์ขุนชนะสงครามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
32มัธยมศึกษาปวช.นายชลเทพคงแก้วสีวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
33อุดมศึกษาอื่นๆนายพงศกรแก้วเขียวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
34มัธยมศึกษาปวช.นายชัยวัฒน์ภักดีมากวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
35อุดมศึกษาอื่นๆนายกษิดิศบุญเต็มสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
36มัธยมศึกษาปวช.นายโชคชัยพุ่มแก้ววิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
37อุดมศึกษาอื่นๆนายวรัญญูเทพหล้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
38มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายฐิติโชติเรือนทองวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
39อุดมศึกษาอื่นๆนายวัยวุฒิชูขวัญนวลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
40มัธยมศึกษาปวช.นายณัฐชัยแสงทองวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
41อุดมศึกษาอื่นๆนายวีระชนพลเพชรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
42มัธยมศึกษาปวช.นายณัฐภูมิแจ่มใสวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
43อุดมศึกษาอื่นๆนายไชยพัฒน์ศรีมณีรักษ์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
44มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายณัฐวัฒน์เรืองยังมีวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
45อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวสิสธิรัชสุวรรณศิลป์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
46มัธยมศึกษาปวช.นายทรงวุฒิสวัสดิรักษาวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
47อุดมศึกษาอื่นๆนายวารินทร์สุคนธชาติศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
48มัธยมศึกษาปวช.เด็กชายธนัทรัชบุญทินวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
49อุดมศึกษาอื่นๆนางอุไรกล่อมเกลี้ยงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
50มัธยมศึกษาปวช.นายนพดลสุวรรณชาตรีวิทยาลัยเทคนิคยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา