รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๐๘๐๐๑ - วัดสิริจันทรนิมิตร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอาคมบุญประดิษฐ์กนฺตสีโลวัดหนองหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
2พระธนกฤตธนจิรชัยกุลกิตฺติสาโรวัดป่าถ้ำเสือคณะจังหวัดลพบุรี
3พระวิรัตน์ไทรรารอดกิตฺติโสภโนวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
4พระมานพน้อยสถิตย์คุตฺตพโลวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
5พระอานนท์แดงงามจารุธมฺโมวัดโพธิ์ระหัตคณะจังหวัดลพบุรี
6พระณัฐดนัยเย็นใจจารุธัมโมวัดหนองมนต์น้อยคณะจังหวัดลพบุรี
7พระปานธงประเสริฐฤทธิ์จิรวฑฺฒโนวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
8พระเอกรัฐใจทหารจิรวโรวัดมณีชลขัณฑ์คณะจังหวัดลพบุรี
9พระบุญยงค์เกตุรามฐานวโรวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
10พระสุรัตชนาวาบ่ายเศรษฐีฐานุตฺตโมวัดหนองบุคณะจังหวัดลพบุรี
11พระพสิษฐ์นาคสกลฐิตธมฺโมวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
12พระสมบัติดาวซ้อนฐิตธมฺโมวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดลพบุรี
13พระอินธิพรอัญญโพธิ์ฐิติโกวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
14พระรัชพลไตรทิพย์อนุรักธนปาโลวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
15พระพันเอก นทีเพชรคุ้มธมฺมทีโปวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
16พระบุญลืออดิสระปญฺญาวรโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
17พระสมชายตรีศกประพฤทธิ์ปญฺญาวุฑโฒวัดลพบุรีวรารามคณะจังหวัดลพบุรี
18พระพิบูลย์ด้วงบังเกิดปภสฺสโรวัดสุวรรณคูหาคณะจังหวัดลพบุรี
19พระพินโญชัยชาญปภากโรวัดหนองหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
20พระสมชายตั้นปาปภาโสวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
21พระคงเดชแสงทองปยุตฺโตวัดโพธิ์ระหัตคณะจังหวัดลพบุรี
22พระวีระพันธ์ผิวเนียมปริสุทฺโธวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
23พระอำพลต้นวาจาปิยสีโลวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
24พระขวัญชัยหงษ์สง่าปิยสีโลวัดหงษ์รัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
25พระจักรกฤษณ์แสนปัญญาภูริจิตฺโตวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
26พระคณิศรสงสูงเนินมงฺคโลวัดถ้ำพระวิปัสสนารามคณะจังหวัดลพบุรี
27พระวิเชียรออกช่อมหาวีโรวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
28พระเกรียงศักดิ์พัฒน์เจริญวิสุทฺโธวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
29พระรัฐสภาร่มวาปีสนฺตุสฺสโกวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
30พระภารุเดชสาระพัดสีลเตโชวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
31พระสมปองปั้นทับสุชาโตวัดศิริบรรพตคณะจังหวัดลพบุรี
32พระประเสริฐหล้าสมบูรณ์สุทธิญาโณวัดป่าถ้ำเสือคณะจังหวัดลพบุรี
33พระสุรัตน์จันทร์สมานพงษ์สุนฺทรมงฺคโลวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
34พระศุภชัยภู่มาสุหชฺโชวัดพุทธเทพศิริวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
35พระวิลัยปี่ทองอหึสโกวัดสว่างจิตคณะจังหวัดลพบุรี