รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๐๘๐๐๑ - วัดสิริจันทรนิมิตร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระขวัญชัยหงษ์สง่าปิยสีโลวัดหงษ์รัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
2พระคงเดชแสงทองปยุตฺโตวัดโพธิ์ระหัตคณะจังหวัดลพบุรี
3พระคณิศรสงสูงเนินมงฺคโลวัดถ้ำพระวิปัสสนารามคณะจังหวัดลพบุรี
4พระจักรกฤษณ์แสนปัญญาภูริจิตฺโตวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
5พระณัฐดนัยเย็นใจจารุธัมโมวัดหนองมนต์น้อยคณะจังหวัดลพบุรี
6พระธนกฤตธนจิรชัยกุลกิตฺติสาโรวัดป่าถ้ำเสือคณะจังหวัดลพบุรี
7พระบุญยงค์เกตุรามฐานวโรวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
8พระบุญลืออดิสระปญฺญาวรโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
9พระประเสริฐหล้าสมบูรณ์สุทธิญาโณวัดป่าถ้ำเสือคณะจังหวัดลพบุรี
10พระปานธงประเสริฐฤทธิ์จิรวฑฺฒโนวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
11พระพสิษฐ์นาคสกลฐิตธมฺโมวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
12พระพันเอก นทีเพชรคุ้มธมฺมทีโปวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
13พระพินโญชัยชาญปภากโรวัดหนองหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
14พระพิบูลย์ด้วงบังเกิดปภสฺสโรวัดสุวรรณคูหาคณะจังหวัดลพบุรี
15พระภารุเดชสาระพัดสีลเตโชวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
16พระมานพน้อยสถิตย์คุตฺตพโลวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
17พระรัชพลไตรทิพย์อนุรักธนปาโลวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
18พระรัฐสภาร่มวาปีสนฺตุสฺสโกวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
19พระวิรัตน์ไทรรารอดกิตฺติโสภโนวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
20พระวิลัยปี่ทองอหึสโกวัดสว่างจิตคณะจังหวัดลพบุรี
21พระวิเชียรออกช่อมหาวีโรวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
22พระวีระพันธ์ผิวเนียมปริสุทฺโธวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
23พระศุภชัยภู่มาสุหชฺโชวัดพุทธเทพศิริวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
24พระสมชายตั้นปาปภาโสวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
25พระสมชายตรีศกประพฤทธิ์ปญฺญาวุฑโฒวัดลพบุรีวรารามคณะจังหวัดลพบุรี
26พระสมบัติดาวซ้อนฐิตธมฺโมวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดลพบุรี
27พระสมปองปั้นทับสุชาโตวัดศิริบรรพตคณะจังหวัดลพบุรี
28พระสุรัตชนาวาบ่ายเศรษฐีฐานุตฺตโมวัดหนองบุคณะจังหวัดลพบุรี
29พระสุรัตน์จันทร์สมานพงษ์สุนฺทรมงฺคโลวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
30พระอาคมบุญประดิษฐ์กนฺตสีโลวัดหนองหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
31พระอานนท์แดงงามจารุธมฺโมวัดโพธิ์ระหัตคณะจังหวัดลพบุรี
32พระอำพลต้นวาจาปิยสีโลวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
33พระอินธิพรอัญญโพธิ์ฐิติโกวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
34พระเกรียงศักดิ์พัฒน์เจริญวิสุทฺโธวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
35พระเอกรัฐใจทหารจิรวโรวัดมณีชลขัณฑ์คณะจังหวัดลพบุรี