รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๐๘๐๐๑ - วัดสิริจันทรนิมิตร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิลัยปี่ทองอหึสโกวัดสว่างจิตคณะจังหวัดลพบุรี
2พระธนกฤตธนจิรชัยกุลกิตฺติสาโรวัดป่าถ้ำเสือคณะจังหวัดลพบุรี
3พระปานธงประเสริฐฤทธิ์จิรวฑฺฒโนวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
4พระจักรกฤษณ์แสนปัญญาภูริจิตฺโตวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
5พระบุญยงค์เกตุรามฐานวโรวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
6พระอำพลต้นวาจาปิยสีโลวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
7พระพิบูลย์ด้วงบังเกิดปภสฺสโรวัดสุวรรณคูหาคณะจังหวัดลพบุรี
8พระศุภชัยภู่มาสุหชฺโชวัดพุทธเทพศิริวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
9พระคณิศรสงสูงเนินมงฺคโลวัดถ้ำพระวิปัสสนารามคณะจังหวัดลพบุรี
10พระประเสริฐหล้าสมบูรณ์สุทธิญาโณวัดป่าถ้ำเสือคณะจังหวัดลพบุรี
11พระสุรัตชนาวาบ่ายเศรษฐีฐานุตฺตโมวัดหนองบุคณะจังหวัดลพบุรี
12พระขวัญชัยหงษ์สง่าปิยสีโลวัดหงษ์รัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
13พระสมบัติดาวซ้อนฐิตธมฺโมวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดลพบุรี
14พระสมปองปั้นทับสุชาโตวัดศิริบรรพตคณะจังหวัดลพบุรี
15พระณัฐดนัยเย็นใจจารุธัมโมวัดหนองมนต์น้อยคณะจังหวัดลพบุรี
16พระสมชายตรีศกประพฤทธิ์ปญฺญาวุฑโฒวัดลพบุรีวรารามคณะจังหวัดลพบุรี
17พระอาคมบุญประดิษฐ์กนฺตสีโลวัดหนองหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
18พระพินโญชัยชาญปภากโรวัดหนองหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
19พระวิเชียรออกช่อมหาวีโรวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
20พระสมชายตั้นปาปภาโสวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
21พระมานพน้อยสถิตย์คุตฺตพโลวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
22พระพันเอก นทีเพชรคุ้มธมฺมทีโปวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
23พระพสิษฐ์นาคสกลฐิตธมฺโมวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
24พระเอกรัฐใจทหารจิรวโรวัดมณีชลขัณฑ์คณะจังหวัดลพบุรี
25พระคงเดชแสงทองปยุตฺโตวัดโพธิ์ระหัตคณะจังหวัดลพบุรี
26พระอานนท์แดงงามจารุธมฺโมวัดโพธิ์ระหัตคณะจังหวัดลพบุรี
27พระสุรัตน์จันทร์สมานพงษ์สุนฺทรมงฺคโลวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
28พระรัชพลไตรทิพย์อนุรักธนปาโลวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
29พระอินธิพรอัญญโพธิ์ฐิติโกวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
30พระภารุเดชสาระพัดสีลเตโชวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
31พระรัฐสภาร่มวาปีสนฺตุสฺสโกวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
32พระบุญลืออดิสระปญฺญาวรโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
33พระเกรียงศักดิ์พัฒน์เจริญวิสุทฺโธวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
34พระวิรัตน์ไทรรารอดกิตฺติโสภโนวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
35พระวีระพันธ์ผิวเนียมปริสุทฺโธวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี