รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๐๘๐๐๑ - วัดสิริจันทรนิมิตร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปราโมท-จิตฺตปโมทิโตวัดซับตะกั่วคณะจังหวัดลพบุรี
2พระเอกชัยตลับนาคฐานวโรวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
3พระศุภชัยทองกลมธีรปญฺโญวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดลพบุรี
4พระนักรบบุปผาวัลย์ปิยธมฺโมวัดพุทธบูชานิมิตรคณะจังหวัดลพบุรี
5พระเอกรัตน์ประทุมวงษ์สิริวฑฺฒโกวัดลพบุรีวรารามคณะจังหวัดลพบุรี
6พระวันชัยป้องคำสิงห์กนฺตวีโรวัดคีรีธรรมารามคณะจังหวัดลพบุรี
7พระธนวัฒน์ผดุงกลิ่นคุณากโรวัดถ้ำพรหมโลกคณะจังหวัดลพบุรี
8พระนภาพินิจทองสุทธิจิตโตวัดหนองมนต์น้อยคณะจังหวัดลพบุรี
9พระมนัสภูมิทรัพย์ภทฺทาจาโรวัดโพธิ์เกษตรคณะจังหวัดลพบุรี
10พระวินัยมหาสงครามเตชธมฺโมวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
11พระบัวลัยวงค์พรหมมาธมฺมปาโลวัดธารีรัฐการามคณะจังหวัดลพบุรี
12พระศักดิ์ชายวงศ์จำปาสุชาโตวัดพุทธเทพศิริวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
13พระณรงค์ศรีศิริถาวโรวัดรัมภารามคณะจังหวัดลพบุรี
14พระธนานุกูลศรีสุขธมฺมปาโลวัดโคกคลีสามัคคีคณะจังหวัดลพบุรี
15พระณรงค์สีขาวสุเมโธวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
16พระกิตติพันเชื้อเงินกิตฺติปาโลวัดสิริจันทรนิมิตรคณะจังหวัดลพบุรี
17พระสมยงค์เที่ยงบุตรธมฺมวโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดลพบุรี
18พระวิษณุโมะศรีสิริปุญโญวัดถ้ำเขาปรางค์คณะจังหวัดลพบุรี
19พระนพดลโรชัยกิตติธโรวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี