รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๐๘๐๐๑ - วัดสิริจันทรนิมิตร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเอกชัยตลับนาคฐานวโรวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
2พระกิตติพันเชื้อเงินกิตฺติปาโลวัดสิริจันทรนิมิตรคณะจังหวัดลพบุรี
3พระวันชัยป้องคำสิงห์กนฺตวีโรวัดคีรีธรรมารามคณะจังหวัดลพบุรี
4พระวินัยมหาสงครามเตชธมฺโมวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
5พระณรงค์สีขาวสุเมโธวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
6พระนพดลโรชัยกิตติธโรวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
7พระสมยงค์เที่ยงบุตรธมฺมวโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดลพบุรี
8พระศักดิ์ชายวงศ์จำปาสุชาโตวัดพุทธเทพศิริวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
9พระบัวลัยวงค์พรหมมาธมฺมปาโลวัดธารีรัฐการามคณะจังหวัดลพบุรี
10พระนภาพินิจทองสุทธิจิตโตวัดหนองมนต์น้อยคณะจังหวัดลพบุรี
11พระธนวัฒน์ผดุงกลิ่นคุณากโรวัดถ้ำพรหมโลกคณะจังหวัดลพบุรี
12พระศุภชัยทองกลมธีรปญฺโญวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดลพบุรี
13พระวิษณุโมะศรีสิริปุญโญวัดถ้ำเขาปรางค์คณะจังหวัดลพบุรี
14พระณรงค์ศรีศิริถาวโรวัดรัมภารามคณะจังหวัดลพบุรี
15พระมนัสภูมิทรัพย์ภทฺทาจาโรวัดโพธิ์เกษตรคณะจังหวัดลพบุรี
16พระเอกรัตน์ประทุมวงษ์สิริวฑฺฒโกวัดลพบุรีวรารามคณะจังหวัดลพบุรี
17พระปราโมท-จิตฺตปโมทิโตวัดซับตะกั่วคณะจังหวัดลพบุรี
18พระธนานุกูลศรีสุขธมฺมปาโลวัดโคกคลีสามัคคีคณะจังหวัดลพบุรี
19พระนักรบบุปผาวัลย์ปิยธมฺโมวัดพุทธบูชานิมิตรคณะจังหวัดลพบุรี