รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตาก ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๑๙๐๐๑ - วัดมณีบรรพต
ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัยยันต์พุทธประสาทพรชยธมฺโมวัดป่าเขาระเนียมคณะจังหวัดสุโขทัย
2พระนพดลวัฒนะพานิชคุณวีโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
3พระนวลอุทาวิโชติโกวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
4พระบุญกองต้นโพธิ์สุธมฺโมวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
5พระผ่านดวงคำวันจตฺตภโยวัดป่าบนเนินคณะจังหวัดสุโขทัย
6พระพรเทพนันทวงศ์ธมฺมสาโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
7พระวิทยาแก้วกล้าฐิตปญฺโญวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
8พระวินัยขันสาครปุญฺญานนฺโทวัดเกาะคณะจังหวัดสุโขทัย
9พระสมศีลโสภีถิรสีโลวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
10พระแสวงขบวนสุขเวสโกวัดเกาะคณะจังหวัดสุโขทัย