รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๒๕๐๐๑ - วัดเจดีย์หลวง
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสรสิชฟ้ากุศลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรออมสินศรีสิงห์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรวศินมาละอินทร์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรจิรายุสไชยพันธุ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรรณชัยสุเทพวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรจิณณธรรมมงคลอำนวยวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรพงค์เทพรัตนรงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรภูรีภัทรธารสุขพุทธาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรชูเกียรติจินดาวงษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรกฤตภัคชีวเลิศอมรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรนันทพงศ์เจริญอภัยกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรอธิเดชดำรงวงศ์ตระกูลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรพงศกรรัตนกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอัครเดชลุงสุวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรสุยาโศจิอรุณวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรชัชพงศ์วนาเวียงวงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรชาญชัยสูงสังเขตต์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรพงษ์สิริอาสาพิทักษ์ไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรไชยวัฒน์พันธ์คำวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรชูศักดิ์สัตตังวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรนพดลไหวยะวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรวรเชษฐ์ตีวงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรเดชานุภาพเผ่าพันธุ์พวงไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรสิทธิพลหล่อเนตรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรจารุวิทย์ปู่เมืองวัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรชัชวาลเกิดแก้ววัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรรัฐกรยงสุทธิวรรณวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรเทพสุรินทร์ธารสุขกุศลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรทักษ์ดนัยชื่นบัวตูมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรชุติพงษ์แก้วปาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรชวินลิ้มสกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรวุฒิภัทรอาดหารวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรพัชรพลศักดิ์อนุรักษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรสิรวิชญ์วาณิชวิโรจน์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรรัชพลตันติบุญชูชัยวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรวรพชรโคสมบูรณ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรเกียรติศักดิ์เบญจคีรีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรณัฐวุฒิแจ่มนภาคีรีครามวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรฐิติวุฒิทุมูวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรภาคินกระจ่างกิจคงเชื้อวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรศรันภ์ถาปินตาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรทุน-วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรธนาวุฒิชาญชาติสมรภูมิวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรธนวัฒน์คาลีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรดนัยแซ่หย่อวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรชานนลีลาศีลธรรมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรอภิชัยอนันต์บุญนิธิวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรธนบดีลุงซอวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรอภิรักษ์สัมพันธ์สินชาญวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรนิธิกรดงพนาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่