รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๒๙๐๐๑ - วัดอรัญญวาสี
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ หนองคาย

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐนนท์สิงห์มะเริงกิตฺติปญฺโญวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
2สามเณรเกียรติประวุฒิโทสาวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
3สามเณรธนกรสารมโนวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
4สามเณรกฤษฎานวลลมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
5สามเณรเพชรอรุณสุทธิประภาวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
6สามเณรสุวสันต์ภูหัวตลาดวัดดอนมนต์คณะจังหวัดหนองคาย
7สามเณรณัฐพงษ์ศรีระบาลวัดดอนมนต์คณะจังหวัดหนองคาย
8พระบรรจงจิตจำนงค์ธมฺมจิตฺโตวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดหนองคาย
9พระเจษฎาภรณ์เลพลจนฺทสาโรวัดอรุณรังษีคณะจังหวัดหนองคาย
10สามเณรฐปกรบุญญาศักดิ์วัดป่าอินทชัยคณะจังหวัดหนองคาย
11พระสุทธิพงษ์เชียงกางกุลจารุธมฺโมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
12พระวิชาญจิตรมั่นวรธมฺโมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
13พระเจ้าวรราชผาสุขมหาภิญโญวัดอรัญญวาสีคณะจังหวัดหนองคาย
14พระธนพงษ์แก้วกันยาธนปาโลวัดศิริอุปถัมภ์คณะจังหวัดหนองคาย
15พระเสรีกรทองพุทฺธเสโรวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
16พระอุดมหล้าวงษาธมฺมวโรวัดศิริอุปถัมภ์คณะจังหวัดหนองคาย
17พระสุธรรมแสงสุวรรณญาณธมฺโมวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
18พระอดิศรทองทาอภิรโตวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
19พระไพรัตน์ศรีสุขโสภณปญฺโญวัดเทสรังสีคณะจังหวัดหนองคาย
20พระสุวิทย์คำมาอธิปุญฺโญวัดเทสรังสีคณะจังหวัดหนองคาย
21พระวงศกรบัวหลวงฐิตกุสโลวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
22พระศาสตร์ศรีสุทำปิยธมฺโมวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
23พระศุภชัยมณีนพปุญฺญชโยวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
24พระนิธิพัฒน์วิเทศชนอายุวฑฺฒโกวัดป่านาขามคณะจังหวัดหนองคาย
25พระดินมณีทักษิณวสุตตโมวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
26พระปิยวัฒน์ปยุตฐานีย์ปยวุทโฒวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
27พระธนภณธนทัตชาญเมธาธนภโณวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
28พระสุภาพอุปฮาตฐานวุฑโฒวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
29พระอรรถชัยกาญจนะมหาปญฺโญวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
30พระอิทธิพรพรหมสมบัติปญฺญาคโมวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
31พระชนกพลภักดีขนฺติพโลวัดนาโพธิ์คณะจังหวัดหนองคาย
32พระยุทธชัยบำรุงญาติจารณธมฺโมวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
33พระไพจิตรอ้วนนาแวงปริปุญโญวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
34พระบุญทิพย์มารศรีนนฺทิโยวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
35พระวิรัตน์ภูน้ำสีปชฺโชโตวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
36พระบุณยังปิดขาวนาขนฺติธมฺโมวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
37พระสวาทอินไชยสิริสาโรวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
38พระอภิเบธร์สักขวามหาปุญฺโญวัดป่าธรรมวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
39พระศิริศักดิ์ภักดีราชวิสุทฺธสีโลวัดป่าธรรมวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
40พระทีโฮมวงค์ปุญฺญกาโมวัดศรีมงคลคณะจังหวัดหนองคาย
41พระอิทธิกรธรรมสัตย์อคฺคปญฺโญวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย