รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๘๐๐๑ - วัดสุปัฏนาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 58 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญมีบุญล้อมธีรปญฺโญวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
2พระวิปัสสะมณีวรรณปภาโสวัดไชยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3สามเณรศุภโชคพันธ์คำวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4พระวีรยุทธลาพ้นโอภาโสวัดศรีอุบลรัตนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5พระกฤษฎาทาระสารปญฺญาธโรวัดศรีอุบลรัตนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6พระนิวัฒน์รัตนพันธ์ณฏฺฐิโกวัดสุปัฏนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7พระไกรวิชญ์ศรีภักดีปญฺญาพโลวัดพระธาตุหนองบัวคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8พระสงครามไขแสงโกสโลวัดบ้านท่าบ่อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9พระพิชิตการะสาอุปสนฺโตวัดสระประสานสุขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10พระสำเริงอ่างคำหงห์สาทโรวัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
11พระเก่งกล้าแก้วพรมปภาโสวัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
12พระภัพพลพละศักดิ์ฐิตธมฺโมวัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
13พระอภิวัฒน์ชนาคฐานกโรวัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
14พระวิภาสเกิดเหมาะธีรปญฺโญวัดภูจันแดงภาวนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15พระกฤษณพงษ์อุปโภครกฺขิโตวัดป่าภูปังคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16พระเกียรติศักดิ์สิถิรบุตรยติโกวัดป่าศิลาเลขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17พระประกอบแสนรังฐานิสฺสโรวัดป่าศิลาเลขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18พระสว่างแก่นการโรจนญาโณวัดป่าศิลาเลขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19พระปิยะพัชรทองยืนปภสฺสโรวัดป่าศรีบัวคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20พระอำพรสมมาถิรสทฺโธวัดป่าหัวดอนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21พระวสันต์ศรีเพชรอนุตฺตโรวัดป่าหัวดอนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22พระมานนท์ภูลัพย์มหาคมฺภีโรวัดป่าหนองฮีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23พระคำตาคำเฮืองสุชาโตวัดโนนศรีวิไลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24พระปรีชาพรหมบุตรฐิตสีโลวัดประชาเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25พระธนาคมสุขเกษมฐานุตฺตโรวัดประชาเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26พระนิพลสีพิมพ์ฐานิสฺสโรวัดประชาเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27พระทนงศักดิ์สมเจตนาอมโรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28พระอ่อนตาคงสืบปิยสีโลวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29พระมงคลงามเชื้อมงฺคลสาโรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30พระบุญเทียนนาคนาคาสุขิโตวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31พระนันทวัสดิ์สมศักดิ์จตฺตมโรวัดดอนเสาโฮงคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32พระทวีสินแสนทวีสุขกมโรวัดเมืองเดชคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33พระทองจันทร์นะโสสตฺตมโนวัดห้วยชันเหนือคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34พระอานุวัฒน์โคตรสาลีโฆสธมฺโมวัดห้วยชันเหนือคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35พระสุบรรณ์พิมพ์สิงห์กิตฺติสาโรวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36พระปัญญาเชิดภูเขียวปญฺญาพโลวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37พระประสิทธิชัยโกมุทพงศธรปญฺญาทีโปวัดประชาพิทักษ์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
38พระยุทธศาสตร์ส่งเสริมชิตฺมาโลวัดประชาพิทักษ์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
39สามเณรนันทวันบุญอาดวัดเสนาวงศ์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
40พระชาญณรงค์โพทะจันทร์ชาตวีโรวัดแสนสำราญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41พระปรีชาสมเทพปโมทิโตวัดแสนสุขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
42พระณรงค์ฤทธิ์พิละกตปุญโญวัดแสนสุขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
43พระอาคีระรักษ์ธรรมรัตน์วรญาโณวัดแสนสุขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
44สามเณรวัชรพลสีสันต์วัดแสนสุขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
45พระดวงใจบรรพชาติฉฺนทโกวัดบ้านผึ้งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
46พระอารยจารึกธรรมอาริโยวัดดอนธาตุคณะจังหวัดอุบลราชธานี
47พระสุชาติพวงเนียมวรธมฺโมวัดดอนธาตุคณะจังหวัดอุบลราชธานี
48พระธีระวัฒน์ถนอมจิตปณีตจิตฺโตวัดดอนธาตุคณะจังหวัดอุบลราชธานี
49พระจรูญสีหบัณฑ์ถิรธมฺโมวัดป่าสนามชัยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
50พระราวีสินธุโคตรอตฺถกาโมวัดป่าสนามชัยคณะจังหวัดอุบลราชธานี