รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๙๐๐๑ - วัดศรีธรรมาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 87 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษฎาบานชื่นวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
2พระคงฤทธิ์พุฒตาลดงจนฺทสีโลวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
3สามเณรคมสันต์เวสภาพวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
4พระคำภานางามภูริปญฺโญวัดศิริมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
5พระจักรพงษ์จันทร์แสงจกฺกวโรวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
6พระชวลิตนามวงษาอภิวณฺโณวัดสุจิตตะสังขะวนารามคณะจังหวัดยโสธร
7พระณัฐพงษ์วังคีรีฐิตญาโณวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
8พระณัณฐวุฒิสาระบาลอภินนฺโทวัดป่าโนนค้อคณะจังหวัดยโสธร
9พระดิลกสมดวงกิตฺติโกวัดกลางโพธิ์ชัยคณะจังหวัดยโสธร
10พระทองดำคำบุ่งอภิจิตฺโตวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
11พระทักษิณอินธิรัตน์ฐานธมฺโมวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
12พระธงชัยสายเชื้อจนฺทโชโตวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดยโสธร
13พระธนากรขุคลังพลวโรวัดวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
14สามเณรธนากรธนาคุณวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
15สามเณรธีรวัตกิติยายามวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
16พระธีร์วราเดชมูลสารตปสีโลวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
17พระนายเกษรปญฺญาธโรวัดป่าสุเมธีธรรมคุณคณะจังหวัดยโสธร
18พระนิติกรนามจันทราอธิปญฺโญวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
19พระบุญกองจันทร์เพ็ชรยติโกวัดบุ่งหวายคณะจังหวัดยโสธร
20พระบุญค้ำต้นสายขนฺติจิตฺโตวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
21พระบุญมีศรีมันตะสิรินาโควัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
22พระบุญส่งสินทอนฐานุตฺตโรวัดป่าน้อยกุดกุงคณะจังหวัดยโสธร
23สามเณรปณิธานอุปยโสวัดหนองแสงคณะจังหวัดยโสธร
24พระประดิษฐ์นางามถิรวิริโยวัดศิริมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
25พระประยูรบุญเพ็งขนฺตยาถิรโตวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
26พระประสิทธิ์สารธิมาฐิตธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
27พระประสิทธิ์พรมโลกกตปุญฺโญวัดป่าสุเมธีธรรมคุณคณะจังหวัดยโสธร
28พระประสิทธิ์จิตตบุตรขนฺติโกวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
29พระประสิทธิ์พัติพรมอภิชาโนวัดป่าประชาบำรุงคณะจังหวัดยโสธร
30สามเณรปัญญาวงศ์อามาตรวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
31พระพรชัยศรีจันทร์ปิยธมฺโมวัดป่าสุเมธีธรรมคุณคณะจังหวัดยโสธร
32พระพรชัยสมหาญปญฺญาธโรวัดมหาชนะชัยคณะจังหวัดยโสธร
33สามเณรพัชรจันเหลืองวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
34พระพิสิษฐ์จุรีวัลกลฺยาณธมฺโมวัดมหาชนะชัยคณะจังหวัดยโสธร
35พระภานุพงษ์พลวงค์ษาปญฺญาวโรวัดอีสานเขียวคณะจังหวัดยโสธร
36พระภุมรินทร์ยอดพุฒมหาวิริโยวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
37พระมนัสทะวาปีผลปุญโญวัดป่าหนองเลิงคำคณะจังหวัดยโสธร
38พระมาชารัตนาภาฐิตสํวโรวัดป่าหอพระคุณคณะจังหวัดยโสธร
39พระยุธินสุภาคารวิริโยวัดมหาชนะชัยคณะจังหวัดยโสธร
40พระรังษีโสตะวงค์ปสนฺโนวัดเนรมิตวนารามคณะจังหวัดยโสธร
41สามเณรรัตนพรยุติพันธ์วัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
42พระราวิณวิเชียรชอบติสโรวัดเนรมิตวนารามคณะจังหวัดยโสธร
43พระละมุดขวาของจิตฺตทนฺโตวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
44พระลัยเครือคำปสนฺโนวัดศรีวีรวงศารามคณะจังหวัดยโสธร
45พระวรินทรบุญโสภาสุธมฺโมวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
46พระวันชัยตรีโอษฐ์ปิยธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
47พระวัลลภแสนสุขธมฺมวโรวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
48พระวารพราชสว่างเกตุธมฺโมวัดเทพรังษีคณะจังหวัดยโสธร
49พระวิชิตยศบุญอคฺคธีโรวัดดงพยอมคณะจังหวัดยโสธร
50พระวิศิษฎ์อวยพรอภโยวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร