รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๙๐๐๑ - วัดศรีธรรมาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 87 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรธีรวัตกิติยายามวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
2พระสีทองกิ่งผาสุธมฺโมวัดศรีวีรวงศารามคณะจังหวัดยโสธร
3พระอัครเดชก่อเกื้อรวิวณฺโณวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
4พระละมุดขวาของจิตฺตทนฺโตวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
5พระธนากรขุคลังพลวโรวัดวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
6พระทองดำคำบุ่งอภิจิตฺโตวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
7พระหนูเพ็งคำยืนฐิตเมโธวัดบุ่งหวายคณะจังหวัดยโสธร
8พระเตาะจันทพาลสิริธมฺโมวัดพระพุทธบาทยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
9พระบุญกองจันทร์เพ็ชรยติโกวัดบุ่งหวายคณะจังหวัดยโสธร
10พระจักรพงษ์จันทร์แสงจกฺกวโรวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
11สามเณรพัชรจันเหลืองวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
12พระสุบรรจิตขันตีสนฺตมนโนวัดประชามงคลคณะจังหวัดยโสธร
13พระประสิทธิ์จิตตบุตรขนฺติโกวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
14พระพิสิษฐ์จุรีวัลกลฺยาณธมฺโมวัดมหาชนะชัยคณะจังหวัดยโสธร
15พระวิษณุกรตรีแสนสนฺติกโรวัดป่าหนองเลิงคำคณะจังหวัดยโสธร
16พระวันชัยตรีโอษฐ์ปิยธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
17พระศักดาชัยตองอ่อนรวิวํโสวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
18พระบุญค้ำต้นสายขนฺติจิตฺโตวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
19พระอนันต์ทองทศอภิปุญฺโญวัดเทพจำลองคณะจังหวัดยโสธร
20พระอนิรุททองทั่วฐิตสีโลวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
21พระวีระพงษ์ทองศรีฉนฺทโกวัดหนองบกคณะจังหวัดยโสธร
22พระมนัสทะวาปีผลปุญโญวัดป่าหนองเลิงคำคณะจังหวัดยโสธร
23พระอุทัยทาสมบูรณ์เตชธมฺโมวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
24สามเณรธนากรธนาคุณวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
25พระคำภานางามภูริปญฺโญวัดศิริมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
26พระประดิษฐ์นางามถิรวิริโยวัดศิริมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
27พระนิติกรนามจันทราอธิปญฺโญวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
28พระชวลิตนามวงษาอภิวณฺโณวัดสุจิตตะสังขะวนารามคณะจังหวัดยโสธร
29สามเณรกฤษฎาบานชื่นวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
30พระเสถียรบุญประกอบศิลป์ปภากโรวัดสุจิตตะสังขะวนารามคณะจังหวัดยโสธร
31พระประยูรบุญเพ็งขนฺตยาถิรโตวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
32พระวรินทรบุญโสภาสุธมฺโมวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
33พระอดิศักดิ์บุดดาวงษ์อิสฺสโรวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
34พระเสริมผุดผ่องขนฺติสาโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
35พระประสิทธิ์พรมโลกกตปุญฺโญวัดป่าสุเมธีธรรมคุณคณะจังหวัดยโสธร
36พระภานุพงษ์พลวงค์ษาปญฺญาวโรวัดอีสานเขียวคณะจังหวัดยโสธร
37พระประสิทธิ์พัติพรมอภิชาโนวัดป่าประชาบำรุงคณะจังหวัดยโสธร
38พระสมพงษ์พันหอมพุทฺธสโรวัดป่าสามเพียคณะจังหวัดยโสธร
39พระสิทธิชัยพุฒตาลดงธมฺมิโกวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
40พระคงฤทธิ์พุฒตาลดงจนฺทสีโลวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
41พระสมคิดมูลมีมาอมโรวัดภูถ้ำพระคณะจังหวัดยโสธร
42พระธีร์วราเดชมูลสารตปสีโลวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
43พระวิชิตยศบุญอคฺคธีโรวัดดงพยอมคณะจังหวัดยโสธร
44พระภุมรินทร์ยอดพุฒมหาวิริโยวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
45พระอาคมยางเดี่ยวอนิโฆวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
46สามเณรรัตนพรยุติพันธ์วัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
47พระมาชารัตนาภาฐิตสํวโรวัดป่าหอพระคุณคณะจังหวัดยโสธร
48พระวารพราชสว่างเกตุธมฺโมวัดเทพรังษีคณะจังหวัดยโสธร
49สามเณรปัญญาวงศ์อามาตรวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
50พระณัฐพงษ์วังคีรีฐิตญาโณวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร