รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๙๐๐๑ - วัดศรีธรรมาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติพงศ์เพ็งประสิทธิพงศ์วัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
2พระกิตติพลสีเสนเตชธโรวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
3พระคฑาวุธสุดแสวงอรุโณวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
4พระคำปองตระกาลอภโยวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
5พระชาตรีโพธิจันนาเขมธมฺโมวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
6พระญาณศิลป์โคตรสมบัติชยธมฺโมวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
7สามเณรณัฐวุฒินครแจ้งวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
8พระณัฐวุฒิสร้อยเงินยโสธโรวัดประชามงคลคณะจังหวัดยโสธร
9พระทวิชสุพรฐิตาโภวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
10พระทองสุขต่างใจโกวิโทวัดอีสานเขียวคณะจังหวัดยโสธร
11พระทูลทินันทร์วันดีเตชธมฺโมวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
12สามเณรธนากรโคตรสมบัติวัดดอนแรดคณะจังหวัดยโสธร
13พระธนโชติสองศรีฐานธมฺโมวัดสุจิตตะสังขะวนารามคณะจังหวัดยโสธร
14สามเณรธีรภัทรพุทธานุวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
15พระธีระพลเดชะบุญปญฺญาวโรวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
16พระนิรันคงวันปิยธมฺโมวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
17พระประยงค์สินธ์ผลจันทร์ธมฺมปาโลวัดป่าโนนค้อคณะจังหวัดยโสธร
18พระประเสริฐศักดิ์พันธ์ศรีปญฺญาวโรวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
19พระปรีชาวิบรรณ์ฐิตสาโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
20พระปัญญาบุตรสารสิริธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
21พระพระมนต์ฤชัยไชยมาตย์ญาณวีโรวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
22พระภัทรพลบุญศรีจตฺตมโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
23พระภานุมาศแสงศรีคุณากโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
24พระยุทธนาพรมโสภาสิริปญฺโญวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
25สามเณรรพีพัฒน์คำสายวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
26พระรุ่งนิรันดร์วงศ์ชาลีขนฺติพโลวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
27พระรุ่งเกียรติวันสุทะสุภาจาโรวัดดอนแรดคณะจังหวัดยโสธร
28พระลิขิตนามากยุตฺตธมฺโมวัดเทพจำลองคณะจังหวัดยโสธร
29พระวัชระป้องกันปิยวฒฺฑโนวัดศรีฐานในคณะจังหวัดยโสธร
30พระวันชนะศรีใสคำขนฺติวโรวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
31พระวีรยุทธนามฮุงฐานิสฺสโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
32พระศราวุธไชยงามอุปสโมวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดยโสธร
33พระศิริมงคลจันทสารโยติยฺโตวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
34พระสถิตผลาการเขมธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
35พระสุขวิทย์วารีรุ่งโรจน์อาจารยุตฺโตวัดพระพุทธบาทยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
36พระสุนทรทองศรีชุตินฺโธวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
37พระสุรชัยแสนคุณคเวสโกวัดภูถ้ำพระคณะจังหวัดยโสธร
38พระอดิศรศรีใสคำอธิปญฺโญวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
39พระอลงกตป้องกันฐานธมฺโมวัดศรีฐานในคณะจังหวัดยโสธร
40พระโกมลวงษ์ละตรครุธมฺโมวัดป่าศรีสุนทรคณะจังหวัดยโสธร
41พระโกศิลสิงห์ลาปญฺญาวโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
42พระโสดาองอาจปภาโสวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
43พระโสฬสศิริอังคณาปุญฺญกาโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
44พระไพศาลมะลิเวินปวโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร