รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๙๐๐๑ - วัดศรีธรรมาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนโชติสองศรีฐานธมฺโมวัดสุจิตตะสังขะวนารามคณะจังหวัดยโสธร
2พระคฑาวุธสุดแสวงอรุโณวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
3พระวีรยุทธนามฮุงฐานิสฺสโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
4พระปรีชาวิบรรณ์ฐิตสาโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
5พระโกศิลสิงห์ลาปญฺญาวโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
6พระประเสริฐศักดิ์พันธ์ศรีปญฺญาวโรวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
7พระศราวุธไชยงามอุปสโมวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดยโสธร
8พระอลงกตป้องกันฐานธมฺโมวัดศรีฐานในคณะจังหวัดยโสธร
9พระวัชระป้องกันปิยวฒฺฑโนวัดศรีฐานในคณะจังหวัดยโสธร
10พระนิรันคงวันปิยธมฺโมวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
11พระสุขวิทย์วารีรุ่งโรจน์อาจารยุตฺโตวัดพระพุทธบาทยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
12พระคำปองตระกาลอภโยวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
13พระณัฐวุฒิสร้อยเงินยโสธโรวัดประชามงคลคณะจังหวัดยโสธร
14พระรุ่งนิรันดร์วงศ์ชาลีขนฺติพโลวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
15พระลิขิตนามากยุตฺตธมฺโมวัดเทพจำลองคณะจังหวัดยโสธร
16พระสุรชัยแสนคุณคเวสโกวัดภูถ้ำพระคณะจังหวัดยโสธร
17พระสถิตผลาการเขมธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
18พระศิริมงคลจันทสารโยติยฺโตวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
19พระโสฬสศิริอังคณาปุญฺญกาโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
20พระปัญญาบุตรสารสิริธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
21พระธีระพลเดชะบุญปญฺญาวโรวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
22พระพระมนต์ฤชัยไชยมาตย์ญาณวีโรวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
23พระโสดาองอาจปภาโสวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
24พระไพศาลมะลิเวินปวโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
25พระภัทรพลบุญศรีจตฺตมโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
26พระทูลทินันทร์วันดีเตชธมฺโมวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
27พระยุทธนาพรมโสภาสิริปญฺโญวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
28พระอดิศรศรีใสคำอธิปญฺโญวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
29พระภานุมาศแสงศรีคุณากโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
30พระทวิชสุพรฐิตาโภวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
31พระญาณศิลป์โคตรสมบัติชยธมฺโมวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
32พระสุนทรทองศรีชุตินฺโธวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
33พระรุ่งเกียรติวันสุทะสุภาจาโรวัดดอนแรดคณะจังหวัดยโสธร
34พระชาตรีโพธิจันนาเขมธมฺโมวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
35พระประยงค์สินธ์ผลจันทร์ธมฺมปาโลวัดป่าโนนค้อคณะจังหวัดยโสธร
36พระกิตติพลสีเสนเตชธโรวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
37พระวันชนะศรีใสคำขนฺติวโรวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
38พระโกมลวงษ์ละตรครุธมฺโมวัดป่าศรีสุนทรคณะจังหวัดยโสธร
39พระทองสุขต่างใจโกวิโทวัดอีสานเขียวคณะจังหวัดยโสธร
40สามเณรณัฐวุฒินครแจ้งวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
41สามเณรรพีพัฒน์คำสายวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
42สามเณรกิตติพงศ์เพ็งประสิทธิพงศ์วัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
43สามเณรธีรภัทรพุทธานุวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
44สามเณรธนากรโคตรสมบัติวัดดอนแรดคณะจังหวัดยโสธร