รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๙๐๐๑ - วัดศรีธรรมาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐวุฒิสร้อยเงินยโสธโรวัดประชามงคลคณะจังหวัดยโสธร
2พระวีรยุทธนามฮุงฐานิสฺสโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
3พระปรีชาวิบรรณ์ฐิตสาโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
4พระโกศิลสิงห์ลาปญฺญาวโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
5พระประเสริฐศักดิ์พันธ์ศรีปญฺญาวโรวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
6พระศราวุธไชยงามอุปสโมวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดยโสธร
7พระอลงกตป้องกันฐานธมฺโมวัดศรีฐานในคณะจังหวัดยโสธร
8พระวัชระป้องกันปิยวฒฺฑโนวัดศรีฐานในคณะจังหวัดยโสธร
9พระนิรันคงวันปิยธมฺโมวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
10พระสุขวิทย์วารีรุ่งโรจน์อาจารยุตฺโตวัดพระพุทธบาทยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
11พระธนโชติสองศรีฐานธมฺโมวัดสุจิตตะสังขะวนารามคณะจังหวัดยโสธร
12พระคฑาวุธสุดแสวงอรุโณวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
13พระรุ่งนิรันดร์วงศ์ชาลีขนฺติพโลวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
14พระลิขิตนามากยุตฺตธมฺโมวัดเทพจำลองคณะจังหวัดยโสธร
15พระสุรชัยแสนคุณคเวสโกวัดภูถ้ำพระคณะจังหวัดยโสธร
16พระสถิตผลาการเขมธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
17พระศิริมงคลจันทสารโยติยฺโตวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
18พระโสฬสศิริอังคณาปุญฺญกาโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
19พระปัญญาบุตรสารสิริธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
20พระธีระพลเดชะบุญปญฺญาวโรวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
21สามเณรรพีพัฒน์คำสายวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
22สามเณรณัฐวุฒินครแจ้งวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
23พระพระมนต์ฤชัยไชยมาตย์ญาณวีโรวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
24พระคำปองตระกาลอภโยวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
25พระโสดาองอาจปภาโสวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
26พระไพศาลมะลิเวินปวโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
27พระภัทรพลบุญศรีจตฺตมโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
28พระทูลทินันทร์วันดีเตชธมฺโมวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
29พระยุทธนาพรมโสภาสิริปญฺโญวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
30พระอดิศรศรีใสคำอธิปญฺโญวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
31พระภานุมาศแสงศรีคุณากโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
32สามเณรกิตติพงศ์เพ็งประสิทธิพงศ์วัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
33สามเณรธีรภัทรพุทธานุวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
34พระทวิชสุพรฐิตาโภวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
35พระญาณศิลป์โคตรสมบัติชยธมฺโมวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
36พระสุนทรทองศรีชุตินฺโธวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
37พระรุ่งเกียรติวันสุทะสุภาจาโรวัดดอนแรดคณะจังหวัดยโสธร
38สามเณรธนากรโคตรสมบัติวัดดอนแรดคณะจังหวัดยโสธร
39พระประยงค์สินธ์ผลจันทร์ธมฺมปาโลวัดป่าโนนค้อคณะจังหวัดยโสธร
40พระกิตติพลสีเสนเตชธโรวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
41พระวันชนะศรีใสคำขนฺติวโรวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
42พระโกมลวงษ์ละตรครุธมฺโมวัดป่าศรีสุนทรคณะจังหวัดยโสธร
43พระทองสุขต่างใจโกวิโทวัดอีสานเขียวคณะจังหวัดยโสธร
44พระชาตรีโพธิจันนาเขมธมฺโมวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร